Hopp til hovedinnhold

Regionale distriktsmidler

Tog som går i snølandskapFoto: GettyImages
Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg. 

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Hva kan finansieres?

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
 • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet. Andelen finansiering fra oss baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at prioriterte prosjekter regionalt blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Kriterier

Felles for alle våre tilskudd er at det skal føre til vekst og verdiskaping. Det skal bidra til omstilling av bedriften i mer lønnsom og bærekraftig retning, og både bedriften og prosjektet vil bli vurdert. Vi vurderer bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og realisere det. Vi vurderer prosjektet i forhold til hvilken effekt det har, både for bedriften selv og samfunnet for øvrig.

Fylkeskommunene utarbeider egne oppdragsbrev som prioriterer bruken av midlene i de enkelte fylkene. Det kan derfor være forskjell på satsingsområder, og hvilke type prosjekter som kan innvilges mellom fylker.

Kriterier til aktuelle prosjekter:

 • verdiskaping
 • sysselsetting
 • nyskaping
 • omstilling

Prosjekter som er igangsatt før søknaden er sendt inn kan ikke støttes.

Viktige forutsetninger for støtte

Tilskudd kan normalt ikke gis til:

 • Konsulentmiljøer, klyngeorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, FoU-miljøer, testsentre, innovasjonsmiljøer, næringshager, kommunale og interkommunale næringsselskaper, og offentlige aktører. Bedrifter oppfordres til å eventuelt bruke slik kompetanse og inkludere kostnadene i søknaden.
 • Prosjekter med liten risiko og/eller lav innovasjonshøyde. I slike tilfeller vil finansiering fra Innovasjon Norge bidra til uheldig konkurransevridning i forhold til tilsvarende virksomheter andre steder i Norge.
 • Bedrifter eller prosjekter som ikke bidrar til verdiskapende aktivitet i Norge.
 • Bedrifter som omfattes av definisjonen "bedrifter i vanskeligheter".

Distriktsmidlene består av:

 • Distriktrettet bedriftsutviklingstilskudd
 • Distriktrettet investeringstilskudd
 • Distriktrettet kommersialiseringstilskudd / Oppstartstilskudd 2
 • Distriktrettet markedsavklaringstilskudd / Oppstartstilskudd 1
 • Distriktsrettede risikolån
 • Distriktsrettede garantier for driftskreditt

Tilskudd til bedriftsutvikling

Tilskuddet gis til videreutvikling av etablerte bedrifter og ikke til fysiske investeringer i maskiner eller anlegg. Et prosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing. Det samme gjelder for implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell.

Tilskudd til investeringer

Det kan gis støtte til investeringer i forbindelse med etablering av ny virksomhet, utvidelse av kapasiteten i eksisterende virksomhet, diversifisering av produksjonen til nye produkter som tidligere ikke ble produsert, eller grunnleggende endring av produksjonsprosessen i eksisterende virksomhet.

Klikk her for å sjekke om din bedrift er registrert i en kommune som åpner for distriktsrettet investeringsstøtte.

Distriktsrettede risikolån

Lånet kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Lånet har samme innhold og betingelser som innvoasjonslånordningen, men vektlegger i større grad den regionale nytten prosjektet har.

​Samfinansiering med andre virkemiddelaktører

Innovasjon Norges støtteutmåling baserer seg på en samlet vurdering av hvor mye offentlig støtte som må til for å utløse prosjektet. Dersom søker mottar annet offentlig tilskudd til samme prosjektkostnader, vil det totale offentlige tilskuddet bli lagt til grunn i vurderingen av utløsende effekt. For øvrig må samlet offentlig støtte til samme kostnadsgrunnlag være innenfor statsstøtteregelverkets satser for maksimal lovlig støtteandel.

Det skal opplyses i søknaden hvorvidt det er søkt eller vil bli søkt annen offentlig støtte til prosjektet. Ved fastsettelse av tilskudd vil vi som hovedregel legge til grunn at det ikke mottas annen offentlig støtte enn det som er oppgitt i søknaden.

Dersom forhold knyttet til annen offentlig støtte skulle endre seg underveis i søknadsprosessen eller etter at tilsagn er gitt, skal vi informeres om dette så raskt som mulig, da dette vil kunne ha betydning for utmålingen eller utbetalingen av tilskudd fra oss (potensielt gjennom reduksjon/bortfall av tilskudd).

Dette er ikke til hinder for at det gis støtte til samme prosjekt for andre kostnader enn de som inngår i støttegrunnlaget for en annen virkemiddelaktør. Dette kan for eksempel gjelde kostnader i en annen fase av prosjektet eller deler av prosjektet som ikke er støttet av oss.

Publisert :
Sist oppdatert :