Hopp til hovedinnhold

Reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Reinsdyr med snødekke under beina og fjell og fjord i bakgrunn© Getty Images
Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping på sør-samisk

Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping skal oppnå en større verdiskaping innen produksjon, kommersialisering og salg av reinkjøtt samt biprodukter fra rein.

Hvem kan få finansiering?

Du kan få finansiering hvis du er i en av følgende kategorier:

  • Foredlingsbedrift eid av reineiere med hovedmål å utvikle matspesialiteter basert på reinkjøtt
  • Reineiere som samarbeider med foredlingsbedrifter der råvarene går til produksjon av matspesialiteter
  • Foredlingsbedrifter og forpliktende produsentsammenslutninger med hovedmål å utvikle matspesialiteter basert på reinkjøtt
  • Reineiere som ønsker å starte eller utvikle virksomhet knyttet til bruk av reinens biprodukter
  • Reineiere som ønsker å starte eller utvikle virksomhet knyttet til reiseliv hvor mat er sentralt.

Vi ønsker at finansieringen skal komme reindriftsutøverne til gode. Det betyr at støtte til videreforedlingsbedrifter skal ha en økonomisk effekt for reindriften enten i form av økt pris eller økt salgsvolum. I særskilte tilfeller kan det også gis støtte til nyetableringer.

Hva finansierer vi?

Du kan få tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til nyskaping og bedriftsutvikling, produktutvikling (inkl. utvikling av emballasje), konsulentbistand og kompetanseutvikling.

På mat og reiselivsområdet kan det også gis støtte til felles omdømme- og markedsføringstiltak.

Det kan gis støtte både til utviklingsfasen (forprosjekt) og hovedprosjekter.
Dersom prosjektet direkte eller indirekte medfører økt kapitalbinding eller at det må foretas større fysiske investeringer i bygninger, maskiner etc., kan dette kapitalbehovet lånefinansieres. For nyetablerte virksomheter er det også mulig å få garanti for driftskreditt.

Forprosjekt kan støttes med beløp inntil 150 000 kr og inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag. Kostnadsgrunnlaget kan omfatte dokumenterbare interne og eksterne kostnader.

For investerings- og bedriftsutviklingsprosjekt kan det gis:

  • Inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader i utviklingsprosjekter
  • Inntil 50 % tilskudd i investeringsprosjekter, helt unntaksvis inntil 75%

Tre hovedområder for finansiering oppsummert:

1. Bedriftsutvikling

Vi gir tilskudd eller en kombinasjon av lån og tilskudd til delvis dekning av myke investeringer. Tilskudd til fysiske investeringer kan kun gis i de tilfellene det er helt nødvendig for å sikre en positiv utvikling i forbindelse med utviklingsprosjekter, samt med nyetableringer. Utviklingsprogrammet er i hovedsak rettet mot etablerte bedrifter og skal bidra til vekst og utvikling gjennom virkemidlene bedriftsutvikling, vekstsatsing og bedriftsnettverk.

Les mer om vekstfinansiering.

2. Kompetansetiltak

Kompetanse er sentralt i utviklingen av bedriftene. Veiledning i forretningsdrift, markedskompetanse og nettverksbygging vil være sentralt for å sikre videre drift og videreutvikling. Kompetansetiltak vil bli tilbudt både av Innovasjon Norge og gjennom de regionale kompetansenettverkene.

3. Felles omdømme og markedsføringstiltak

Med felles markedsføring på mat og reiselivsområdet mener vi først og fremst satsinger som bidrar til kjøpsutløsende adferd hos sluttbruker. De felles markedsføringsprosjektene skal medvirke til å heve forbrukerkunnskapen og dermed bidra til økt innovasjon og verdiskaping i reindriften, reinkjøttbransjen og for den reiselivsbaserte virksomheten i reindriften.

For å kunne bruke midler fra Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping til felles markedsføringstiltak, må det komme tydelig frem hva man ønsker å oppnå. Arrangementer som enten er matarrangementer, eller som kombinerer mat og reiseliv prioriteres. Det legges også opp til et samarbeid med Markedsutvalget for Reinkjøtt for å oppnå synergier av fellesarrangement.

Forprosjektstøtte

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping


Kontaktpersoner

Bilde av : Trond Einar Persen
Trond Einar Persen
Prosjektleder
Trond Einar forvalter på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Reinprogrammet, som er et nasjonalt virkemiddelprogram. Kontorsted Alta.
Bilde av : Aud Herbjørg Kvalvik
Aud Herbjørg Kvalvik
Kunderådgiver
Aud jobber med mat- og reiselivsbedrifter, samt bedriftsutvikling/nye næringer i landbruket. Kontorsted Trondheim.
SL
Silje Marie Lesjø
Avdelingsleder
Avdelingsleder for landbruk. Kontorsted Oslo.
Publisert :
Sist oppdatert :