Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til bioøkonomiprosjekter

Fiskemærer ute i havet© GettyImages
Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter.

Hvem kan søke finansiering?

Både små og store enkeltbedrifter og bedrifter i samarbeid som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser.

Kjernen i et bioøkonomiprosjekt er forskning og/eller utvikling. Prosjektet skal ha betydelig effekt på utviklingen og fornyelse av biobaserte verdikjeder, og miljøvennlig bruk av bioressurser.

Hvilke prosjekter kan få finansiering?

Gjennom Bioøkonomiordningen kan bedrifter få tilskudd til utviklingsprosjekter i og på tvers av verdikjedene for bioressurser. Formålet med ordningen er å bidra til å redusere klimagassutslipp, og utvikle ressurseffektive og mer sirkulære verdikjeder for bioressurser i tilknytning til jord, skog og hav.

Bioøkonomiordningen skal gi risikoavlastning for:

  • Utvikling av norske verdikjeder, bioressurser, produkter og teknologier.
  • Bygging av pilot- og demonstrasjonsanlegg i Norge for å teste ut nye råstoff, produkter, løsninger og teknologier, eller teste ut bruk av eksisterende teknologi på en ny måte eller bidrar til bedre ressursutnyttelse og økt sirkularitet.
  • Forstudier i tilfeller der dette anses som vesentlig for å framskaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for et planlagt utviklingsprosjekt eller miljøinvestering.
  • Utredningstøtte til kartlegginger eller andre studier som skal grunnlag for tiltak for redusert energibruk, klimagassutslipp eller bedre ressursutnyttelse i enkeltbedrifter eller nettverk av bedrifter

Mer om hva vi vektlegger i søknader

Hva omfattes ikke?

Ordningen omfatter ikke enkeltstående tiltak for bedring av egne klima- og miljøutfordringer uten overføringsverdi, og uten målsetting om utvikling og spredning i bioøkonomiens verdikjeder. 

Trinnvis utvikling av eksisterende teknologi i etablerte bransjer, med indirekte og begrenset klima- og miljøeffekt, prioriteres ikke. Dette kan for eksempel være prosjekter der hovedformålet er generell effektivisering, kostnadsreduksjoner, HMS-tiltak, og ordinære tiltak for økt utvinning og produksjon.

Prosjekter med potensiale for verdiskaping, men der miljøeffekt ikke er i tråd med EUs taksonomi, prioriteres ikke.

Positive og negative miljøeffekter

For å kvalifisere for finansiering, trengs en tallfestet beskrivelse av prosjektets miljøeffekt. Løsningen skal sammenlignes med beste tilgjengelige teknologi/løsning på markedet gjennom CO2-ekvivalenter, kWh eller prosentvis forbedring. Beskriv også eventuelle negative effekter av løsningen som for eksempel på ressursforbruk.

På siden om EUs taksonomi finner du verktøy som kan hjelpe deg med å tallfeste miljøeffekten. Jo mer konkrete dere kan være på miljøeffekter, desto enklere er det å vurdere om ordningen er relevant for prosjektet deres.

Hvilke kostnader kan medtas?

Tilskuddet utgjør en andel av samlede kostnader knyttet til prosjektet, herunder også personalkostnader. Mer informasjon om godkjente timesatser.

Her finner du mer informasjon om aktiviteter som kan godkjennes knyttet til alle innovasjonstilskudd. Tilskudd til prosjektaktivitetene nevnt under kan kombineres med innovasjonslån.

All finansiering fra oss må være i samsvar med statsstøtteregelverket, og Bioøkonomiordningen skal gis i tråd med relevante gruppeunntak (GBER) i dette regelverket. Følgende GBER-artikler gjelder for ordningen: 13-14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 41, 47, 49.

Publisert :
Sist oppdatert :