Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til forstudie

Ofte må det gjennomføres en forstudie i forkant av et innovasjonsprosjekt, der formålet er å avklare viktige forutsetninger for prosjektet. Som hovedregel forventer vi at bedriften finansierer denne fasen selv. Unntaksvis, og etter særlig avtale med Innovasjon Norge, kan bedrifter fremme søknad om tilskudd til forstudie. 

Formålet med en forstudie er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Resultatene av forstudien gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av et innovasjonsprosjekt.

Hvem kan søke?

Målgruppen for denne type tilskudd er etablerte bedrifter med inntektsgivende aktivitet. Oppstartsbedrifter henvises til våre ordninger for oppstartsfinansiering.

Søker må ha en plan om at forstudiet skal resultere i et hovedprosjekt. Hovedprosjektet skal være et innovasjonsprosjekt med internasjonalt vekstpotensial. I søknaden må søker beskrive hva som er ambisjonen med hovedprosjektet, og hvordan dette vil bidra til å styrke bedriftens langsiktige konkurransekraft.

Hvilke kostnader dekkes og hvor mye?

Forstudier har til formål å avdekke styrker og svakheter, muligheter og risikoelementer (SWOT), samt kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre et FoU-prosjekt. Utviklingsaktiviteter hører ikke hjemme i denne fasen av prosjektet, og skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.

Kostnadsgrunnlaget kan være innkjøpte, fakturerte tjenester eller egen tid. Mer informasjon om godkjente timesatser.

Finansiering fra Innovasjon Norge utgjør en andel av kostnadsgrunnlaget, og søker må forklare hvordan egenandelen i forstudien skal finansieres.

Maksimalt tilskudd til forstudier er 500 000 kroner.

Hva skal forstudien være?

Ettersom forstudien skal danne et beslutningsgrunnlag for bedriften, må søker ha klart for seg hvilke spørsmål som må utredes. Hva bør gjøres i forstudien for å redusere risiko i hovedprosjektet? Søknaden må tydelig beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i forstudien, og hvilke ressurser som vil medgå. Tilskudd fra Innovasjon Norge må stå i stil med kompleksiteten i det som skal undersøkes. Relativt ukompliserte avklaringer/forundersøkelser vil ikke prioriteres.

I forstudien bør dere bruke tid på:

  • Kunnskapsgrunnlaget for en ny løsning – tidligere forskning, analyser og utredninger
  • Eventuelle markedsmessige avklaringer som er nødvendige for gjennomføringen av hovedprosjektet*
  • Mulige kalkyler og forretningsmodell for løsningen
  • Tekniske forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet
  • Avtaler med pilotkunder og samarbeidspartnere som må på plass
  • Beskrivelse og underbygging av prosjektets positive miljø- og samfunnseffekter
  • Kompetansebehov i hovedprosjekt, inklusiv prosjektstyring
  • Investeringsbehov i hovedprosjektet og finansiering av dette
  • Plan for håndtering av immaterielle rettigheter

* Generelle markeds- eller kundeanalyser på bedriftsnivå, altså det som ikke er direkte relatert til FoU-prosjektet, kan ikke inngå

Vær konkret i søknaden på hvordan punktene ovenfor blir ivaretatt i deres prosjekt, og relater dette til aktivitetsplanen.

Publisert :
Sist oppdatert :