Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til innovasjonskontrakter

To mennesker som sammen ser på en pad© GettyImages
Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde. Pilotkunden bidrar aktivt i utviklingsprosjektet, slik at den endelige løsningen treffer best mulig på markedets behov.

Tilskudd til innovasjonskontrakter er et supplement til annen finansiering av prosjektet. Andelen finansiering fra oss er basert på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Tilskudd skal bidra til at prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Innovasjonskontrakter retter seg mot innovasjonsprosjekter. Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og gi varig verdiskaping i Norge.

Les mer om prioriteringskriterier for alle Innovasjon Norges innovasjonstilskudd her.

Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

Målgruppen er innovative bedrifter med ambisjoner om å styrke sin konkurransekraft og posisjonere seg for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter, men unntaksvis kan også store bedrifter motta tilskudd dersom bedriften er klassifisert som stor på grunn av eierskapet (partnervirksomhet*), men har SMB-utfordringer med å realisere prosjektet uten offentlig medvirkning.

*Søker har en partnervirksomhet dersom den besitter f.o.m. 25 % t.o.m. 50 % av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen virksomhet, og/eller en annen virksomhet besitter f.o.m. 25 % t.o.m. 50 % av kapitalen eller stemmerettighetene i Søker.

Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Hva slags prosjekter kan få finansering?

Tilskudd til en innovasjonskontrakt skal gi risikoavlastning for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. Det forutsetter at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i en innovasjonskontrakt er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunden for å kommersialisere en ny løsning, og få til skalering og vekst.

Formålet med prosjektet må være å få fram en ny og bedre løsning på et definert behov. Det er altså en forutsetning at det ikke finnes liknende løsninger tilgjengelig fra før. I søknaden må man redegjøre for dagens alternativer, og hvordan det planlagte prosjektet er bedre enn teknologien på markedet i dag.

Pilotkundens rolle i prosjektet er vesentlig. For det første må pilotkunden være representativ for det markedet man skal vokse i, slik at pilotkunden kan fungere som framtidig referanse. For det andre må pilotkundens motivasjon for samarbeidet være at det ikke finnes alternative løsninger som er gode nok. For det tredje må pilotkunden være villig til å legge betydelig innsats i utviklingsprosjektet. Det betyr til det beste for prosjektet og ikke bare pilotkundens egne behov.

Prosjekter som kun retter seg mot behov hos én kunde, og som anses som en leveranse til pilotkunden framfor et samarbeidsprosjekt, prioriteres ikke. Rettighetene for løsningen skal tilhøre leverandørbedriften, og søker må ha en plan for framtidig salg til nye kunder utover pilotkunden.

Hvilke kostnader kan medtas?

Kjernen i en innovasjonskontrakt vil være forsknings- og utvikling (FoU), slik det er definert i Statsstøtteregelverket (GBER art. 25). Tilknyttede aktiviteter kan også medtas der dette er nødvendig for å lykkes med utviklingsprosjektet. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig. Les her for mer informasjon om aktiviteter som kan godkjennes knyttet til alle innovasjonstilskudd.

Tilskuddet skal føre prosjektet frem til en før-kommersiell prototype. Det kan også omfatte testing og oppfølging av prototypen, og om den oppfyller prosjektets spesifikasjoner, inklusiv nullserieproduksjon.

Tilskuddet kan finansiere en andel av samlede kostnader knyttet til prosjektet som personalkostnader. Pilotkundens kostnader dekkes ikke av Innovasjon Norge, men innsatsen skal dokumenteres i forbindelse med sluttutbetalingen av tilskuddet fra oss. Samme timesatser legges til grunn for å beregne pilotkundens bidrag i prosjektet. Mer informasjon om godkjente timesatser.

Tilskudd til innovasjonskontrakter

Publisert :
Sist oppdatert :