Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til smarte transportløsninger (Pilot-T)

Mann på togstasjon som skriver på mobilen© Unsplash
Dette tilskuddet retter seg mot dem som skal utvikle og teste løsninger for et mer effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Det kan være i form av nye teknologier, tjenester og forretningsmodeller.

Det er forventet at ny teknologi, og da særlig informasjonsteknologi, kan bidra til målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og reduserte utslipp. Dette tilskuddet er rettet mot bedrifter som utvikler og tester nye teknologiske løsninger, og bidra til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk.

Innovasjon Norge har løpende behandling av søknader.

Hvem kan søke finansiering?

Pilot-T retter seg mot norske bedrifter i hele landet. Det omfatter også offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Tilskuddet til smarte transportløsninger (Pilot-T) retter seg mot innovasjonsprosjekter som bidrar til å oppnå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Innovasjon Norges generelle kriterier for finansiering av innovasjonsprosjekter gjelder også for dette tilskuddet.

Pilot-T retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Et relevant prosjekt skal inkludere pilotering og testing, og resultere i en løsning som kan tas i bruk i markedet.

Prosjekter som er relevant for Pilot-T, må svare ut et eller flere mål knyttet til Nasjonal transportplan:

  • Vil prosjektet gi mer verdi for pengene brukt på transport?
  • Bidrar prosjektet til effektiv bruk av ny teknologi?
  • Bidrar prosjektet til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål?
  • Bidrar prosjektet til nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken?
  • Bidrar prosjektet til enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet?

Virkningsfull omstilling krever samhandling på tvers av sektorer, og for transportsektoren spiller det offentlige en vesentlig rolle. Derfor er det viktig å ha med offentlige aktører om man skal lykkes med innovasjonsprosjekter. Prosjekter som innebærer konsortiesamarbeid på tvers av offentlig og privat sektor, kunnskaps- og næringslivsaktører, i den hensikt å realisere nye samferdsels-/ transportløsninger, vil bli prioritert.

Merk! Forskningsrådet tilbyr også tilskudd til smarte transportløsninger (Pilot-T). Forskningsrådet støtter prosjekter der det er behov for ny kunnskap, men også testing eller pilotering, for å ta i bruk ny teknologi og nye tjenester og forretningsmodeller. Forskningsrådet kan finansiere prosjekter der det er behov for mer forskning eller utvikling også etter prosjektets slutt. Pilot-T-prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal inkludere innkjøp av forskning- og utviklingstjenester fra en FoU-organisasjon og samarbeid med andre bedrifter eller offentlige virksomheter.

Viktig informasjon om Pilot-T

Om saksgangen

Publisert :
Sist oppdatert :