Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT) 2023

To studenter sitter i en trappFoto: GettyImages
Nå kan du søke om tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT).
Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Utlysning og tildelinger i 2023 er gjennomført og avsluttet.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Utlysning

STUD-ENT-tilskudd til studenter som skal etablere egen bedrift lyses ut en gang i året. Normalt publiseres utlysningen i starten av januar hvert år. Utlysning og tildelinger i 2023 er gjennomført og avsluttet. Teksten under er hentet fra årets utlysning. Det kan komme noen endringer til neste år, men vi forventer at hovedkriteriene vil bli like.

Nytt i 2023 er at vi også lyser ut midler til å styrke universiteter og høyskolers arbeid med studentinnovasjon og entreprenørskapskultur. Se utlysningen for STUD-ENT entreprenørskapskultur her.

Hvem kan søke tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)?

 • Nyutdannede studenter ved norske universiteter og høyskoler som har ambisjoner om å starte eget selskap basert på kunnskap de har tilegnet seg gjennom studier.
 • Bedriften må ha et team av studenter. Teamet må ha en prosjektleder som oppfyller kravene under. Samlet må studentene eie minimum 80 % av selskapet.
 • Prosjektleder må enten være under utdanning eller ha fullført utdanning inntil 12 måneder før søknadsfristen. Med utdanning menes enten et masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en doktorgradsutdanning.
 • Prosjektleder under utdanning for:
  • masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart
  • profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart
  • ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT-prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet. I tillegg ha en skriftlig bekreftelse på eierskap til immaterielle rettigheter i prosjektet fra institusjonen (for eksempel et frasagn eller en lisens)

Det er et mål for ordningen at 40 prosent av virkemiddelet skal gå til prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Søker må ha et selskap med et organisasjonsnummer for å søke på ordningen. Ved søknadstidspunktet kan man søke med ENK eller AS registrert i Foretaksregisteret. Innen prosjektstart må selskapet være registrert som et AS som oppfyller krav om målgruppe, samt krav iht. Klikk her for å lese om statsstøtteregelverkets GBER art 22.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

STUD-ENT skal støtte innovative oppstartsselskaper med dokumentert markedsaksept og stort vekstpotensial.

Med innovativ idé mener vi at man har identifisert et behov eller problem i et marked som ikke har en tilfredsstillende løsning i dag. Dette krever at søker kan vise til god innsikt i hvordan markedet fungerer, og kan presentere dagens produkter eller tjenester. Videre må man kunne argumentere godt for hvordan egen forretningsidé løser problemet på en bedre måte, og posisjonen den nye løsningen vil ta i markedet. Søker må beskrive dette i en konkurrentanalyse.

Vi vurderer at man har dokumentert markedsaksept dersom kunder, brukere, investorer eller samarbeidspartnere bekrefter at problemet søker har identifisert er verdt å løse.

Markedsaksepten vurderes som dokumentert når kunder, brukere, investorer eller samarbeidspartnere ønsker å bidra med ressurser til den videre utviklingen av prosjektet. Ressurser kan f.eks være utviklingssamarbeid, tilgang til testgrupper eller testfasiliteter, forhåndsbetaling eller innskutt investorkapital. Bekreftelse på interessen må dokumenteres gjennom intensjonsavtaler eller lignende, og avtalene må legges ved søknaden.

VI vurderer at man har stort vekstpotensial når man klarer å beskrive hvordan løsningen skal kommersialiseres. Det betyr hvordan produktet eller tjenesten skal bidra til en lønnsom forretningsmodell med nasjonalt eller internasjonalt potensial. Dette krever at søker viser god innsikt i markedet og kundegruppene man ønsker å nå. Man må kunne si noe om markedets størrelse, og hvordan man forventer å nå markedet.

Prosjekter som ikke har oppnådd dokumentert markedsaksept kan søke Innovasjon Norge om Oppstartstilskudd 1. Klikk her for å lese om oppstartstilskudd 1.

Hvor langt må man ha kommet i utvikling av løsningen?

Oppstartsselskaper er svært ulike og har forskjellige behov. Noen prosjekter vil ha lange og krevende utviklingsløp foran seg, andre har kortere vei til markedet. STUD-ENT kan finansiere begge typer prosjekter. For prosjekter med lange utviklingsløp er det viktig å få frem hvilke mål man skal nå med STUD-ENT-tilskuddet. Det er også viktig å få frem tanker om hvordan videre utvikling skal gjennomføres og finansieres.

Dette legger vi vekt på i søknaden:

 • Markedet og markedspotensialet er tydelig beskrevet. Målgruppen er avklart, og dere vet hvordan deres løsning skal tilpasses for å dekke kundens behov.
 • Behovet/Problemet som skal løses er tydelig beskrevet og markedsaksept må dokumenteres.
 • Prosjektet som støttes må være innovativt og ha potensial for betydelig verdiskaping i Norge.
 • Søker må kunne kommunisere idéen og hva som er unikt med prosjektet, i en grov skisse til en skalerbar forretningsmodell.
 • Søker har beskrevet mulige konkurrenter og alternative produkter i markedet.
 • Søker kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet, og at kjerneteamet har gjennomføringsevne.
 • Søker må beskrive målene for prosjektet og hvordan de skal oppnås.
 • Prosjektet må ha mål om å utløse kompetent kapital og -eierskap, samt planer og aktiviteter som støtter dette.
 • Prosjekter som støttes må kunne bidra til å utvikle entreprenørskapskulturen ved studiestedet.
 • Prosjekter som har en tydelig positiv effekt på miljø og/eller samfunn vil bli prioritert.

Klikk her for å lese mer om våre kriterier for å få tilskudd, og hva vi ser etter i en søknad.

Hvilke aktiviteter kan få støtte?

Søknaden skal bestå av et prosjekt med tydelig definerte aktiviteter som bidrar til å nå målene om teknologiutvikling (TRL) og selskapsutvikling (BRL). Kostnadene i budsjettet må være nødvendige kostnader for å gjennomføre de planlagte aktivitetene.

Prosjektet bør inneholde aktiviteter knyttet til hver av de fire hovedområdene under:

Produkt/tjeneste
Aktiviteter som skal bidra til å videreutvikle produktet eller tjenesten i tett samarbeid med kunder, brukere eller andre samarbeidspartnere. Aktivitetene må ha mål om å løfte TRL fra dagens nivå.

Marked og kundeinnsikt
Aktiviteter som skal sikre at man utvikler teknologi/løsning som treffer på kunders reelle behov. Aktivitetene må ha mål om å løfte BRL fra dagens nivå.

Kompetanse og gjennomføringsevne
Aktiviteter som styrker kjerneteamets totale gjennomføringsevne. Eksempler kan være deltagelse i akseleratorprogrammer eller delta på nettverksarrangementer eller bransjemesser.

Kapital og finansiering
Aktiviteter som skal bidra til å gjøre selskapet investorklare. Å tiltrekke seg privat kapital er avgjørende for selskaper som lykkes. Gode strategier for å sikre tilgang på kapital, og aktiviteter for å bygge og gjennomføre disse, vil derfor bli tillagt vekt.

Krav til samarbeidsavtale med studiested og kommersiell aktør

Innovasjon Norge krevet at søker har inngått en samarbeidsavtale med studiestedet og en kommersiell mentor. Disse avtalene må følge som vedlegg til søknaden.

Samarbeidsavtale med studiested og akademisk mentor

I avtalen må det komme frem at studiestedet støtter prosjektet, og hva studiestedet skal bidra med i prosjektperioden for å hjelpe prosjektet å lykkes.

Avtalen må inneholde navn og kontaktinformasjon til en ansatt ved studiestedet som skal fungere som akademisk mentor. Akademisk mentor må være tilknyttet et relevant fagmiljø for prosjektet, hvor koblingen bidrar til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet.

Avtalen skal også forklare på hvilke andre måter studiestedet bidrar til å støtte prosjektet. Støtten kan for eksempel være i form av tilgjengeliggjøring av lab, testutstyr, kontorlokaler mv.

Videre skal avtalen vise at studentene forplikter seg til å dele erfaringer og lærdom med utdanningsinstitusjonen underveis og etter gjennomført prosjekt.

Forslag til mal for avtale finner du her

Kommersiell mentor

Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet, for eksempel en bransjeekspert, seriegründer eller en investor. Mentoren må komplementere kjerneteamet med relevant bransje- og markedserfaring. Hen bør også ha kunnskap om prosjektkritiske oppgaver og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.

Forslag til mal for avtale med kommersiell mentor finner du her

Vedlegg som må følge med søknaden

 • Dokumentasjon på markedsaksept
 • Samarbeidsavtale med studiestedet
 • Avtale med kommersiell mentor
 • Driftsbudsjett 3-5 år
 • Likviditetsbudsjett 1-3 år
 • Regnskap

Nyttig informasjon

Innovasjon Norge bruker Business Readiness Level (BRL) og Technology Readiness Level (TRL) i vår vurdering av prosjekter og søknader. Før du starter å skrive søknad, oppfordrer vi alle til å se denne korte introduksjonsvideoen: Styringsverktøy for større suksess og mindre risiko - minikurs om konseptene TRL og BRL.

Innovasjon Norge har en rekke andre kurs på vårt kompetansesenter. Blant disse kursene finner du blant annet vårt introduksjonskurs Fra idé til marked. Klikk her for å se ulike kurs på Innovasjon Norges Kompetansesenter

Utbetaling

For å få utbetalt finansiering fra oss, må kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom et prosjektregnskap som er kontrollert av revisor. Det er i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.

Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt.

Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt og det er levert midtveisevaluering, kan ytterligere 30 % av tilskuddet utbetales.

Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger.

Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

Les mer om utbetaling og rapportering

Spørsmål om STUD-ENT? Ta kontakt med:

Bilde av : Ingrid Skaar Døskeland
Ingrid Skaar Døskeland
Seniorrådgiver
Bilde av : Ann-Dyveke Huseth
Ann-Dyveke Huseth
Seniorrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :