Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

To studenter sitter i en trappFoto: Getty Images
Nå kan du søke om tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT).
Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Utlysning

STUD-ENT-tilskudd til studenter som skal etablere egen bedrift lyses ut en gang i året. Utlysningen publiseres i starten av januar hvert år.

Søknadsfristen for 2024 var 29. februar.

Presentasjon fra informasjonsmøtet 11. januar

Hvem kan søke tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)?

 • Nyutdannede studenter ved norske universiteter og høyskoler som har ambisjoner om å starte eget selskap basert på kunnskap de har tilegnet seg gjennom studier.
 • Bedriften må ha et team av studenter. Teamet må ha en prosjektleder som oppfyller kravene under. Samlet må studentene eie minimum 80 % av selskapet.
 • Prosjektleder må enten være under utdanning eller ha fullført utdanning inntil 12 måneder før søknadsfristen. Med utdanning menes enten et masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en doktorgradsutdanning.
 • Prosjektleder under utdanning for:
  • masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart
  • profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart
  • ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT-prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet. I tillegg ha en skriftlig bekreftelse på eierskap til immaterielle rettigheter i prosjektet fra institusjonen (for eksempel et frasagn eller en lisens)

Det er et mål for ordningen at 40 prosent av virkemiddelet skal gå til prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Innovasjon Norge ønsker flere prosjekter som bidra til grønn omstilling av Norge. EU har laget et eget klassifiseringssystem som beskriver hva som gjør et prosjekt «grønt». Innovasjon Norge bruker de samme kriteriene som du kan lese mer om her.

Søker må ha et selskap med et organisasjonsnummer for å søke på ordningen. Ved søknadstidspunktet kan man søke med ENK eller AS registrert i foretaksregisteret. Innen prosjektstart må selskapet være registrert som et AS som oppfyller krav om målgruppe, samt krav i henhold til statsstøtteregelverkets GBER art 22.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

STUD-ENT skal støtte innovative oppstartsselskaper med dokumentert markedsaksept og stort vekstpotensial. Selskapene må ha ambisjoner om og forutsetninger for å bidra til fremtidig verdiskaping i Norge.

Med innovativ idé mener vi at man har identifisert et behov eller problem i et marked som ikke har en tilfredsstillende løsning i dag. Dette krever at søker kan vise til god innsikt i hvordan markedet fungerer, og kan presentere dagens produkter eller tjenester. Videre må man kunne argumentere godt for hvordan egen forretningsidé løser problemet på en bedre måte, og posisjonen den nye løsningen vil ta i markedet. Søker må beskrive dette i en konkurrentanalyse.

Vi vurderer at man har dokumentert markedsaksept dersom kunder, brukere, investorer eller samarbeidspartnere bekrefter at problemet søker har identifisert er verdt å løse.

Markedsaksepten vurderes som dokumentert når kunder, brukere, investorer eller samarbeidspartnere ønsker å bidra med ressurser til den videre utviklingen av prosjektet. Ressurser kan f.eks være utviklingssamarbeid, deltagelse i «advisory board»/referansegruppe, tilgang til testgrupper eller testfasiliteter, forhåndsbetaling eller innskutt investorkapital. Bekreftelse på interessen må dokumenteres gjennom intensjonsavtaler eller lignende, og avtalene må legges ved søknaden.

VI vurderer at man har stort vekstpotensial når man klarer å beskrive hvordan løsningen skal kommersialiseres. Det betyr at man må kunne beskrive foreløpige planer for hvordan produktet eller tjenesten skal bidra til en lønnsom forretningsmodell med nasjonalt eller internasjonalt potensial. Dette krever at søker viser god innsikt i markedet og kundegruppene man ønsker å nå. Man må kunne si noe om markedets størrelse, og hvordan man forventer å nå markedet.

Prosjekter som ikke har oppnådd dokumentert markedsaksept kan søke Innovasjon Norge om Oppstartstilskudd 1.

Hvor langt må man ha kommet i utvikling av løsningen?

Oppstartsselskaper er svært ulike og har forskjellige behov. Noen prosjekter vil ha lange og krevende utviklingsløp foran seg, andre har kortere vei til markedet. STUD-ENT kan finansiere begge typer prosjekter. For prosjekter med lange utviklingsløp er det viktig å få frem hvilke mål man skal nå med STUD-ENT-tilskuddet. Det er også viktig å få frem tanker om hvordan videre utvikling skal gjennomføres og finansieres.

Dette legger vi vekt på i søknaden:

 • Markedet og markedspotensialet er tydelig beskrevet. Målgruppen er avklart, og dere vet hvordan deres løsning skal tilpasses for å dekke kundens behov.
 • Behovet/Problemet som skal løses er tydelig beskrevet og markedsaksept må dokumenteres.
 • Prosjektet som støttes må være innovativt og ha potensial for betydelig verdiskaping i Norge.
 • Søker må kunne kommunisere idéen og hva som er unikt med prosjektet, i en grov skisse til en skalerbar forretningsmodell.
 • Søker har beskrevet mulige konkurrenter og alternative produkter i markedet.
 • Søker kan vise til kompetanse fra utdanningen som er relevant for prosjektet og eventuell annen kompetanse/erfaring. Søker må sannsynliggjøre at kjerneteamet har gjennomføringsevne nødvendig for å nå målene i prosjektet.
 • Søker må beskrive målene for aktivitetene i prosjektet og hvordan de skal oppnås.
 • Prosjektet må ha mål om å utløse kompetent kapital og -eierskap, samt planer og aktiviteter som støtter dette.
 • Prosjekter som støttes må kunne bidra til å utvikle entreprenørskapskulturen ved studiestedet.
 • Prosjekter som har en tydelig positiv effekt på miljø og/eller samfunn vil bli prioritert.

Les mer om våre kriterier for å få tilskudd, og hva vi ser etter i en søknad.

Hvilke aktiviteter kan få støtte?

Søknaden skal bestå av et prosjekt med tydelig definerte aktiviteter som bidrar til å nå målene om teknologiutvikling (TRL) og selskapsutvikling (BRL). Kostnadene i budsjettet må være nødvendige kostnader for å gjennomføre de planlagte aktivitetene.

Prosjektet bør inneholde aktiviteter knyttet til hver av de fire hovedområdene under:

Produkt/tjeneste
Aktiviteter som skal bidra til å videreutvikle produktet eller tjenesten i tett samarbeid med kunder, brukere eller andre samarbeidspartnere. Aktivitetene må ha mål om å løfte TRL fra dagens nivå.

Marked og kundeinnsikt
Aktiviteter som skal sikre at man utvikler teknologi/løsning som treffer på kunders reelle behov. Aktivitetene må ha mål om å løfte BRL fra dagens nivå.

Kompetanse og gjennomføringsevne
Aktiviteter som styrker kjerneteamets totale gjennomføringsevne. Eksempler kan være deltagelse i akseleratorprogrammer eller delta på nettverksarrangementer eller bransjemesser.

Kapital og finansiering
Aktiviteter som skal bidra til å gjøre selskapet investorklare. Å tiltrekke seg privat kapital er avgjørende for selskaper som lykkes. Gode strategier for å sikre tilgang på kapital, og aktiviteter for å bygge og gjennomføre disse, vil derfor bli tillagt vekt.

Krav til samarbeidsavtale med studiested og kommersiell aktør

Innovasjon Norge krevet at søker har inngått en samarbeidsavtale med studiestedet og en kommersiell mentor. Disse avtalene må følge som vedlegg til søknaden.

Samarbeidsavtale med studiested og akademisk mentor

I avtalen må det komme frem at studiestedet støtter prosjektet, og hva studiestedet skal bidra med i prosjektperioden for å hjelpe prosjektet å lykkes.

Avtalen må inneholde navn og kontaktinformasjon til en ansatt ved studiestedet som skal fungere som akademisk mentor. Akademisk mentor må være tilknyttet et relevant fagmiljø for prosjektet, hvor koblingen bidrar til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet.

Avtalen skal også forklare på hvilke andre måter studiestedet bidrar til å støtte prosjektet.

Videre skal avtalen vise at studentene forplikter seg til å dele erfaringer og lærdom med utdanningsinstitusjonen underveis og etter gjennomført prosjekt og derigjennom styrke entreprenørskapkulturen ved studiestedet.

Forslag til mal for samarbeidsavtale med studiested

Kommersiell mentor

Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet, for eksempel en bransjeekspert, seriegründer eller en investor. Mentoren må komplementere kjerneteamet med relevant bransje- og markedserfaring. Hen bør også ha kunnskap om prosjektkritiske oppgaver og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.

Forslag til mal for samarbeidsavtale med kommersiell mentor

Vedlegg som må følge med søknaden

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

 • Dokumentasjon på markedsaksept
 • Samarbeidsavtale med studiestedet
 • Avtale med kommersiell mentor
 • Driftsbudsjett 3-5 år
 • Likviditetsbudsjett 1-3 år
 • Regnskap

Slik oppretter du søknad

1. Logg inn på «Min side» via lenken nederst på siden (krever Bank-ID)

2. Velg selskapet som skal søke STUD-ENT under «Velg aktør»

3. Klikk «Start søknad».

4. Klikk på «Utlysninger»

5. Velg «STUD-ENT»

Vi anbefaler at du oppretter søknad tidlig og jobber med søknaden i søknadsskjemaet frem mot fristen.

Nyttig informasjon

Innovasjon Norge bruker Business Readiness Level (BRL) og Technology Readiness Level (TRL) i vår vurdering av prosjekter og søknader. Før du starter å skrive søknad, oppfordrer vi alle til å se denne korte introduksjonsvideoen: Styringsverktøy for større suksess og mindre risiko - minikurs om konseptene TRL og BRL.

Før dere sender inn søknad til Innovasjon Norge bør dere lese gjennom beskrivelsen av regler knyttet til for eksempel godkjente timesatser og merverdiavgift.

STUD-ENT tilskudd utbetales 50 prosent på forskudd ved prosjektstart. Etter at 50 prosent av prosjektet er gjennomført, må midtveis-evaluering og regnskap rapporteres til oss før ytterligere 30 prosent utbetales. Resterende 20 prosent utbetales først når prosjektet er gjennomført, og vi har godkjent sluttrapporten og det reviderte prosjektregnskapet fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Innovasjon Norge har en rekke andre kurs på vårt kompetansesenter. Blant disse kursene finner du blant annet vårt introduksjonskurs Fra idé til marked. Se ulike kurs på Innovasjon Norges Kompetansesenter

Spørsmål om STUD-ENT?

Ta kontakt med grunder@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :