Hopp til hovedinnhold

Tradisjonelt landbruk

Toppen av en rød låve© Tiina og Geir
Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.

Midler til forstudie/ressursavklaring

Generelt gjelder at prosjekter/tiltak ikke må startes opp før søknaden er avgjort.

For midler til forstudie/ressursavklaring er det imidlertid tilstrekkelig at søknad er sendt før forstudien/arbeidet med ressursavklaring startes opp.

Hvem kan motta denne tjenesten?

Vi kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

Generasjonsskifte

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil 2 millioner kroner) innen tradisjonell landbruksdrift eller andre landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.

Forutsetninger

Søkers eget arbeid vurderes til inntil 350 kroner per time. For egeninnsats med egne maskiner godkjennes inntil 800 kr pr time.

For enkeltpersonforetak, ANS og DA kan bare eget arbeid for innehaver, deltakere og ektefelle/samboer godkjennes som ufakturert egeninnsats.

Hva kan vi finansiere?

Vi kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene.

Vi prioriterer prosjekter som gir økt matproduksjon, økt dyrevelferd og energi- og klimaeffektive løsninger. Eksempler på det siste er bruk av bioenergi og tre som byggematerialer.

 • Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer innen tradisjonelt landbruk, særlig for små og mellomstore bruk som må legge om til løsdrift.
 • Tilskudd til investeringer i driftsbygninger, fôrlager og andre produksjons- eller lagerbygg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. Det kan også gis støtte til faste installasjoner for vanningsanlegg.
 • Tilskudd til gjødsellager med eller uten gjødselseparator og biorestlager i forbindelse med biogassproduksjon. For gjødsellager er det krav om toppdekke eller minimum ti måneders lagringskapasitet for husdyrgjødsel (kravet om toppdekke som ble vedtatt i jordbruksforhandlingene i 2022 er opphevet fra 1. juli 2023). For lager til biorest og annen organisk gjødsel, er det krav om toppdekke. Med toppdekke menes dekke som gir en permanent løsning tilpasset det aktuelle lageret, slik det praktisere for SMIL-ordningen. Det innebærer at for eksempel hard topp, presenning med stativ og flytedekke kan godkjennes. Tilskudd til dekke over eksisterende gjødsellager kan søkes over "Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" (SMIL).
 • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. Med mindre investeringer menes investeringer inntil 2 mill. kroner.
 • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal.
 • Ved familieoverdragelse gis det normalt bare lån til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel. Kjøp av tomt/grunn og annet forberedende arbeid slik som innhenting av tillatelser og gjennomførbarhetsundersøkelser anses ikke som «påbegynt».

NB! For replanting på frukttrefelt med frostskader kan tiltaket være påbegynt før søknaden er avgjort.

Særskilte prioriteringer for 2023

 • Prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med markedspotensial
 • Investeringer på små og mellomstore bruk
 • Ombygging til løsdrift for melkebesetninger med inntil 30 kyr
 • Tørke- og lageranlegg i kornproduksjonen
 • Frukt-, grønt- og veksthusnæringen
 • Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet i EUs økologiregelverk
 • Investeringer som bedrer dyrevelferd
 • Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, herunder bruk av tre som byggemateriale
 • Økt støttesats for replanting på fruktfelt med frostskader vinteren 2020/2021 (inntil 50 %, ordinært inntil 35 % for fruktplantasjer). Ordningen gjelder i de tilfellene det er mer enn 500 skadde/døde trær. Tiltaket kan være påbegynt før søknaden er avgjort.

Frukt, grønt og veksthusnæringen

Den særskilte satsingen med øremerkede midler opphørte fra 2022, men man kan fortsatt få støtte til investeringer i produksjonsanlegg, lagerbygg og veksthus.

Til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking (ikke jordbærplanter) kan det gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For konvensjonell dyrking er støttesatsen inntil 35 %. Alle saker som gjelder konsumproduksjon av frukt, med unntak av markedshager/småskalaproduksjon, må inneholde en godkjent produk­sjons­plan fra en produsentorganisasjon (Gartnerhallen, Norgrønt eller Produsent­foreningen 1909) dersom det er et krav fra disse.

Det kan også gis støtte til produktutvikling mv. etter regelverket for bedriftsutvikling for tilleggsnæringer.

For markedshager/småskala grønt kan det gis støtte til idéavklaring og etablering etter regelverket for tilleggsnæringer.

Ekstra tilskudd for bygg i tre

Ekstra tilskudd for bygg i tre gjelder for bygg til tradisjonelle landbruksproduksjoner. Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.

 • Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre gir inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til 400 000 kroner.
 • Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er hovedmateriale gir inntil 10 % ekstra tilskudd avgrenset til 200 000 kroner.

Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig av om det er søkt om det eller ikke.

Det kan ikke gis ekstra tilskudd til bygg som strider mot nasjonale føringer, eller prosjekter som er så lavt prioritert i de ulike fylkene at de ikke kan oppnå ordinært investeringstilskudd.

Les også: Vil du være med å bygge bærekraftige bygg i landbruket?

Følgende maksimalsatser gjelder

Tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer

Det kan gis inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, investeringsomfang og kartlegging av om eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging.

Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

Investeringer

 • Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 40 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 3,5 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Nordland, Troms og Finnmark.
 • For investeringer innunder løsdriftkravet for storfe fra 2034, kan det innvilges inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag avgrenset til 5 millioner kroner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Nordland, Troms og Finnmark.
 • For lager for husdyrgjødsel og biorest kan det gis tilskudd inntil 25 % avgrenset til 250 000 kroner. For investeringer i felleslager/-anlegg er øvre grense for tilskudd 200 000 kroner per landbrukseiendom som deltar i felleslageret/-anlegget.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier.
 • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet både på kort og lang sikt.
 • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag.

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Veien videre

Vi ønsker at du tar kontakt så tidlig som mulig ved å at du registrerer deg i lenken nedenfor.

Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.

Rentebetingelser og rentestøtte

Publisert :
Sist oppdatert :