Hopp til hovedinnhold

Vekstfinansiering mat og reiseliv

Oppskjært fenalår på en fjølFoto: Morten Falch Sortland
Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, driver med innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har vi tjenester for deg.

Vi ønsker å gjøre deg som er tilknyttet landbruket og reinnæringen mer konkurransedyktig, og vil derfor stimulere til at bedriften din vokser.

Hvem kan få finansiering?

 • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.
 • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser.
 • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning.

Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

For aktører som ikke har direkte landbruks-/reindriftstilknytning skal verdiskaping for næringen dokumenteres gjennom eksempelvis økte inntekter, økt volumavsetning, økt utnyttelse av råvarer/ressurser.

Hva kan du søke støtte til?

Vekstfinansieringen er tilrettelagt for bedrifter som har store utgifter knyttet til vekstfasen av bedriften.

Du kan søke støtte til lønnskostnader, kostnader for innleid hjelp og kjøp av tjenester til for eksempel utvikling av profil, produkt/tjenester og markedsaktiviteter.

Tilskuddsmidlene må være utløsende for gjennomføringen av prosjektet, og bare eksterne og betalte kostnader kan inngå i godkjente kostnader. I tillegg kan det søkes om risikolån og garantier til spesielle kapitalbehov knyttet til veksten. Bedriftens behov for forretningsmessig kompetanse vil også bli kartlagt i forbindelse med søknaden.

To faser

Du kan søke finansiering til to ulike faser med mulighet for forprosjekt i forkant av begge fasene. Bedrifter som ikke har mottatt Vekst 1, kan søke Vekst 2. Vekst 1 kan ikke søkes i etterkant av gjennomført Vekst 2.

Forprosjekt

Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av Vekst 1 eller Vekst 2. Resultatene av forprosjektet gir et beslutningsgrunnlag for gjennomføringen av et vekstprosjekt. Ettersom forprosjektet skal danne et beslutningsgrunnlag for bedriften, må søker ha klart for seg hvilke spørsmål som må utredes. Søknaden må tydelig beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i forstudien og hvilke ressurser som vil medgå.

Eksterne kostnader med formål om å fremskaffe mer innsikt om grunnlaget for et vekstprosjekt kan finansieres. For eksempel:

 • Kostnader knyttet til aktiviteter som gir bedriften kunnskap om kunden og/eller markedet
 • Kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse som er relevant for gjennomføring av prosjektet.

Du kan få inntil 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 100 000 kroner.

Vekst 1

 • Din bedrift må ha som målsetting å øke omsetningen med minst 30 prosent over en treårsperiode, med et minstekrav på 500 000 kroner.
 • Sysselsettingen skal utgjøre minimum 1 årsverk
 • Omsetningen bør utgjøre minimum 1 million kroner siste regnskapsår eller 12 måneders periode

Støtten kan utgjøre inntil 1 million kroner i løpet av en treårsperiode. Støtte kan gis med inntil 75 prosent av godkjente kostnader knyttet til veksten.

Vekst 2

 • Bedriften din må ha som målsetting å øke omsetningen med minst 50 prosent over en treårsperiode, samt å øke lønnsomheten.
 • For bedriftene som har fullført Vekst 1, forventes det at de både har hatt en god måloppnåelse i første vekstprosjekt og har hatt en sunn økonomisk utvikling mellom avslutningen av Vekst 1 og søknadstidspunkt for Vekst 2.
 • Omsetningen bør utgjøre minimum 5 millioner kroner siste regnskapsår eller 12 måneders periode.

Støtten kan utgjøre inntil 2 millioner kroner i løpet av en treårsperiode. Støtte kan gis med inntil 50 prosent av godkjente kostnader knyttet til veksten. En viss andel skal brukes til kompetansehevende tiltak.

Vekstfinansiering mat og reiseliv

Hvordan søke?

Du søker gjennom vår elektroniske søknadsportal. Søknaden bør fylles ut med konkret og relativt kortfattet informasjon. Det er anledning til å legge ved prosjektplanen og eventuelt andre sentrale dokumenter i søknaden.

Ønsker du å lese mer om Innovasjon Norges ordninger for nye næringer i landbruket? Her finner du Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Publisert :
Sist oppdatert :