Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Grønt vekstlån

  Grønne blader rundt hender som holder tablet med grønn app
  GettyImages

  Grønt vekstlån retter seg mot klimavennlige investeringer i norske bedrifter. Med dette menes kapitalintensive industrietableringer for produksjon av ny klimateknologi, men også investeringer i mer klimavennlige og sirkulære produksjonsprosesser i etablert næringsliv. 

  Grønt vekstlån er et tiltak som skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Lånet skal gjøre det mulig for norske bedrifter å omstille seg i mer klimavennlig retning, og samtidig dra fordel av de kommersielle mulighetene som ligger i den grønne omstillingen.

  Lånet er utelukkende rettet mot prosjekter som bidrar til å begrense klimaendringene. Lånet har gunstige betingelser og skal bidra til å utløse privat kapital til klimavennlige investeringer.

  Hvem kan søke grønt vekstlån?

  Grønt vekstlån retter seg mot norske bedrifter i hele landet.

  Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til et internasjonalt marked.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Grønt vekstlån kan gis til investeringer i materielle og immaterielle eiendeler for å etablere produksjon av klimaløsninger. Lånet gjør bedriften i stand til å bygge produksjonsfasiliteter for nye systemer, løsninger, produkter og tjenester som gir reduksjon i klimagassutslipp når det rulles ut i markedet. Dette kan omfatte produksjon av teknologi for fornybar energiproduksjon, energisystem og energieffektivisering. Men det kan også omfatte løsninger for klimavennlig transport og forretningsmodeller for klimavennlig gjenbruk og gjenvinning av råvarer.

  Grønt vekstlån kan også finansiere investeringer i maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som gjør bedrifter i stand til å redusere klimagassutslipp i egen produksjon. Dette kan for eksempel omfatte overgang til sirkulære produksjonsprosesser og energieffektiviseringstiltak.

  Felles for disse prosjektene er at bedriften presenterer et tallgrunnlag som viser omfanget av klimagassreduksjoner som følge av prosjektet. Klimagassreduksjonene kan være direkte eller indirekte, men søker må redegjøre for forutsetningene og sammenlikne med beste tilgjengelige alternativ. Prosjekter som prioriteres skal kvalifisere for Miljømål 1 i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Mer informasjon om EUs taksonomi lenger ned på siden.