• EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi og energisystemer

   Getty Images
  Getty Images

  Satser bedriften din innen fornybar energi eller elektrifisering? Innovasjon Norge støtter grønn omstilling i norske bedrifter.

  Verden over investeres det stort i fornybar energi. Energisystemene elektrifiseres i økende grad, og nye løsninger som batteriteknologi og hydrogen tas i bruk i stadig nye næringer. Norske leverandørbedrifter som ønsker å ta del i denne vekstnæringen bør satse nå.

  Hvem kan få tilskudd?

  Bedrifter som skal utvikle, demonstrere og teste nye eller forbedrede løsninger innen ren energi er i målgruppen. Tilskuddet skal redusere risiko for utvikler og første bruker, og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Samarbeidsprosjekter mellom leverandør og pilotkunde prioriteres.

  Våre tilskuddsordninger omfatter bedrifter i alle størrelser i hele landet. Det omfatter også alle bransjer. Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hvilke prosjekter er aktuelle?

  Vi er ute etter produkter og tjenester innen fornybar energi og tilhørende energisystemer. Det omfatter blant annet

  • Utvikling av produkter eller tjenester som bidrar til kostnadsreduksjoner innen fornybar energi fra havvind, solenergi eller vannkraft
  • Utvikling av nye batteriteknologier og industriell batteriproduksjon
  • Utvikling av brenselceller og industriell brenselcelleproduksjon
  • Utvikling av nye produkter som ved bruk av batterier eller hydrogen bidrar til elektrifisering
  • Produkter og tjenester som bidrar til effektivisering og optimalisering av energisystemer og strømnett
  • Muliggjørende teknologier som bidrar til å optimalisere løsninger knyttet til fornybar energi og energisystemet.


  Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi, og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. I søknaden må bedriften tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.

  Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften. 

  Prosjektet må ha potensial for å styrke bedriftens konkurranseevne, omstille til nye segmenter og skape arbeidsplasser i Norge.

  Les mer om målgruppe, kriterier og søknadsprosess for innovasjonsprosjekter

  Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og  EUs ordninger for radikal innovasjon.