Hopp til hovedinnhold

Innovasjonslån

Mann som skriver med finger på glass-skjerm© GettyImages
Innovasjonslån er en gunstig toppfinansiering av lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter, der bedriften ikke får ordinær bankfinansiering fordi den ikke kan stille sikkerhet for hele lånet.

Innovasjonslån er risikokapital for bedrifter som er tidlig i markedsintroduksjonen, i vekstfasen eller mer veletablert og moden - og som nå skal omstille, fornye eller videreutvikle virksomheten.

Hvem kan søke innovasjonslån?

  • Bedrifter over hele landet i alle næringer. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked.
  • Bedrifter som er lokalisert innenfor distriktspolitisk virkeområde kan søke om toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Snakk med en av våre rådgivere for å finne ut om dette kan være mulig for bedriften din.
  • Bedrifter og prosjekter som kjennetegnes av nyskaping, vekst og internasjonalisering.
  • Bedrifter som ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge.

Hvilke prosjekter kan få finansiering?

Utvikling- og investeringsprosjekter som er bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme. Prosjektene skal som hovedregel ha innovasjonshøyde på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Innovasjonslånet kan nyttes til kapitalstyrking i etablerte bedrifter, dersom kapitalbehovet er begrunnet i vekst og/eller internasjonal satsing.

Innovasjonslånet kan finansiere gode omstillingsprosjekter når hensikten er å skape et varig nytt og bærekraftig driftsgrunnlag. Lån til omstilling skal forbeholdes bedrifter som antas å ha et tilfredsstillende driftsgrunnlag over tid, og hvor det er god grunn til å tro at omstillingen vil lykkes.

Det er mulig å lånefinansiere både investeringer og oppkjøp med innovasjonslån. Det forutsetter en forretningsmessig og strategisk god begrunnelse, og at oppkjøpet oppnår tilfredsstillende sikkerhetsmessig dekning. I slike tilfeller skal bedriftens fremtidige utvikling være primærfokuset.

Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr grønt vekstlån til norske bedrifter med klimavennlige investeringer.

Hva omfattes ikke?

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke innvilges nye lån. Lånet kan ikke gå til å dekke ordinær drift eller til å dekke opp tidligere tap. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemte formål, men vi finansierer ikke løpende driftsutgifter.

I dagens situasjon kan vi vurdere å utvide finansieringen på løpende prosjekter der vi allerede har bidratt med finansiering. Alle søknader er gjenstand for en ordinær kredittvurdering.

Hvor mye kan du søke om?

Vi kan normalt finansiere inntil 50 prosent av bedriftens kapitalbehov. Dersom prosjektet ditt har behov for finansiering utover dette, vurderer vi det fra sak til sak.

Innovasjonslån kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med våre lavrisikolån eller tilskuddsordninger, eller som et selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank. Et samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, fordi banken og Innovasjon Norge sammen kan strekke seg litt lenger.

Betingelser

Det kan innvilges inntil 25 millioner kroner i innovasjonslån per bedrift. Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler eller forskuddsutbetaling kan avtales for den enkelte saken.

Nominell rente 7,95 % (fra og med 10. november 2023 for løpende lån)

Etableringsprovisjon – 0,5 prosent.

Løpetiden er normalt inntil 15 år, og avdragstiden på innovasjonslån tilpasses prosjekttype. I en periode etter gjennomført prosjekt kan det innvilges rente- og avdragsfritak.

Statsstøtteregelverket

Publisert :
Sist oppdatert :