Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Lån til vekst og internasjonalisering

  Folk som jobber på laptop
  Scott Graham / Unsplash

  En internasjonal satsing koster ofte mer og tar lenger tid enn antatt. Innovasjon Norge kan redusere den finansielle risikoen ved å lånefinansiere kostnader som bidrar til vekst og verdiskaping i Norge, slik at du får bedre muligheter til å oppnå vekst internasjonalt.

  Hvem kan få lån til vekst og internasjonalisering?

  Vekstfinansiering tilbys primært små og mellomstore bedrifter (SMB) som har verdiskaping og vekst i Norge, samtidig som de har vekstambisjoner internasjonalt, og er et supplement til finansiering du får gjennom din bank. Bedrifter som søker lån til vekst og internasjonalisering må ha omsetning og kunne sannsynliggjøre betjeningsevne for lånet.

   

  Hva kan vi finansiere?

  Innovasjon Norge kan finansiere materielle og immaterielle investeringer i Norge som trengs for å realisere vekstambisjoner, økt kapitalbinding i varelager og fordringer, omstilling, utvikling og kommersialisering av nye løsninger. Tilbudet er rettet mot en økt satsing fra bedriftens side, og ikke finansiering av eksisterende, ordinær drift.

  Vekstfinansiering kan kombineres med våre øvrige låne- og tilskuddsordninger eller i kombinasjon med finansiering fra en bank. Et samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, fordi banken og Innovasjon Norge sammen har mulighet for å strekke seg lenger. 

  Lån til kommersialisering kan også benyttes til satsing internasjonalt, men dersom det er rene eksportaktiviteter er det imidlertid en forutsetning at bedriften kan dokumentere annen finansiering, herunder generering av egne inntekter, som overstiger de direkte eksportrelaterte kostnadene.

   

  Vilkår

  • Kan finansiere inntil 50% av finansieringsbehovet
  • Lån fra 2,5 mill. til 25 mill. kroner
  • Løpetid normalt mellom 3 og 5 år
  • Avdragsfrie perioder kan vurderes
  • Rente tilsvarende Innovasjonslån
  • Normalt lavere krav til sikkerhet enn kommersielle banker, men Innovasjon Norge tar pant i bedriftens aktiva og gjennom kausjoner
  • Lån fra Innovasjon Norge inngår gjerne i samfinansiering med banker

   

  Når kan Innovasjon Norge ikke bidra med finansiering?

  I henhold til EØS-avtalen og WTO er direkte eksportstøtte som innebærer offentlig støtte forbudt. Det innebærer at vi ikke kan finansiere aktiviteter som: 

  • Er direkte knyttet til eksporterte mengder 
  • favoriserer hjemlige fremfor importerte varer 
  • er til etablering og drift av distribusjonsnettverk i andre land 
  • til løpende utgifter knyttet til eksportaktiviteter 

  Da direkte eksportfremmende aktiviteter ikke kan finansieres av Innovasjon Norge, forutsettes det at bedriften kan dokumentere annen finansiering, herunder bankfinansiering, ny egenkapital og eller egenfinansiering over drift, som dekker disse kostnadene.

   

   

   

  Eksfin er en annen virkemiddelaktør som gir eksportstøtte. Se nettsiden deres for hvilke produkter og tjenester de tilbyr.