• EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til markedsavklaring

   Tom Merton
  Tom Merton

  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

  Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for din løsning.

  Har du allerede testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke om Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartslån.

  Hvem kan få markedsavklaring? 

  • Bedrifter som er yngre enn tre år 
  • Innovative prosjekter med nyhetsverdi 
  • Bedrifter med vekstpotensial 
  • Bedrifter som kan demonstrere gjennomføringsevne 

  Det finnes egne ordninger for deg som bor i visse områder i landet. Mer om regionale distriktsmidler.

  Hva kan vi finansiere? 

  Tilskuddet skal brukes til aktiviteter som gir deg kunnskap om hva kunden vil ha. Da unngår du å bruke ressurser på å utvikle en løsning som er basert på antakelser. Slike antakelser overlever sjelden det første møtet med reelle kunder. 

  For å teste din løsning i markedet kan du demonstrere eller beskrive ditt produkt for kundene. Du kan for eksempel lage en minimumsversjon av produktet – et såkalt Minimum Viable Product (MVP). Løsningen lages med færrest mulig ressurser, og hensikten er å gå inn i en læringsprosess der du observerer, lytter, og justerer produktet i tråd med tilbakemeldinger fra kundene. Innsikten bruker du for å videreutvikle løsningen og en økonomisk bærekraftig forretningsmodell.

  Eksempel på aktiviteter vi kan finansiere: 

  • Eksterne kostnader knyttet til markedsavklaring for å få mer brukerinnsikt. 
  • Utvikling av en minimumsløsning (MVP) 
  • Kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse som er relevant for gjennomføring av prosjektet. Dette kan for eksempel være deltakelse på et av våre globale kompetanseprogram. 

  Markedsavklaring består av tilskudd fra 50 000 til 100 000 kroner. Vi finansierer bare eksterne kostnader, og du kan heller ikke bruke tilskuddet på kostnader som allerede er påløpt. 

  Vi legger også vekt på at du: 

  • kan kommunisere din forretningsidé og hva som er unikt med prosjektet i en grov skisse til forretningsmodell 
  • kan vise til kompetanse eller erfaring som er relevant for prosjektet 
  • har foretatt en vurdering av markedsmuligheter, mulige konkurrenter og alternative produkter 

  Bedrifter som har mottatt finansiering gjennom NFR sin ordning FORNY studENT kan ikke søke på Markedsavklaringstilskudd eller Kommersialiseringstilskudd, men kan være aktuelle for våre rådgivnings- og kompetansetjenester.