Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til markedsavklaring

  Mann som undersøker molekyllignende modell
  Foto: Tom Merton

  Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

  Saksbehandlingstiden for markedsavklaringstilskudd er for tiden 2 uker.

  Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig potensiale for verdiskaping og vekst i det internasjonale markedet eller i distriktene*. Tilskuddet skal brukes til å teste om det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen din.

  Tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler din forretningsmodell fra en grov skisse frem til en lønnsom modell.   

  *Det finnes egne ordninger for deg som bor i visse områder i landet. Mer om regionale distriktsmidler. 

  Har du allerede testet og bekreftet at det finnes et marked for løsningen din? Da kan du søke om Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartslån.

  Kriterier for markedsavklaringstilskudd

  • Målgruppen er bedrifter yngre enn 3 år.
  • Forretningsideen må være basert på et identifisert problem, og søker har definert eller utviklet en foreløpig mulig løsning som representerer noe vesentlig nytt i markedet. Søker må ha gjort innledende søk i markedet og ha en viss oversikt over konkurrenter og substitutter, samt kunne beskrive konkurransefortrinn. Gjerne presentert i en konkurrentanalyse. 
  • Prosjektet må være målrettet mot markedet og ha et kunde-, salgs- og kommersialiseringsfokus. 
  • Prosjektets aktiviteter må gå konkret på å teste hypoteser for å lære og for å redusere markedsrisiko; validering av problem, løsning og betalingsvilje. Søker har grunnleggende kjennskap til, erfaring fra eller forståelse for markedet man skal inn i og har tydelig uttalte vekstambisjoner. Søker kjenner størrelsen på markedet og hvem en bør snakke med. 
  • Selskapet har en klar målsetning med markedsavklaringen og kjenner risikoen det ønsker å redusere. Søkeren har definert suksesskriterier for å kunne gå videre med forretningsideen etter endt fase.  
  • Selskapet må kunne vise til tilgjengelig kapital, menneskelige ressurser og kjernekompetanse som sannsynliggjør god gjennomføring av prosjektet.
  • Må være etablert med organisasjonsnummer. Det mest vanlige er enkeltpersonforetak eller AS.  

  I forkant av innsending av søknad oppfordrer vi deg til å delta på vårt digitale webinar Fra idé til marked, der du får møte to av våre rådgivere.

  I dette webinaret vil du forhåpentligvis få svar på de spørsmålene du måtte ha rundt oppstart og finansiering, og vi gir en grundig gjennomgang av kriteriene som ligger til grunn ved vurdering av søknader om markedsavklaringstilskudd. Vi gir også en oversikt over vårt øvrige tjenestetilbud, samt oversikt over andre gode hjelpere i økosystemet for startups. Det er også anledning til å stille spørsmål til våre rådgivere på dette webinaret. For ytterligere spørsmål kan dere ta kontakt med oss på Vekst- og gründersenteret:

   

   

  Hva kan vi finansiere?

  Markedsavklaringstilskuddet kan bare finansiere eksterne kostnader knyttet til de markedsavklaringsaktivitetene du må gjøre for å kunne ta prosjektet videre til neste steg; kommersialisering av løsningen. 

  Tilskuddet kan dekke inntil 100 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr 100 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.   

  Dette er eksempler på aktiviteter vi kan finansiere:​

  • Kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse som er relevant for gjennomføring av prosjektet. Dette kan for eksempel være deltakelse på et av våre globale kompetanseprogram.  
  • Aktiviteter som gir deg kunnskap om hva kunden vil ha. Da unngår du å bruke ressurser på å utvikle en løsning som er basert på antakelser. Slike antakelser overlever sjelden det første møtet med reelle kunder.  
  • For å teste din løsning i markedet, kan du demonstrere eller beskrive ditt produkt for kundene. Du kan for eksempel lage en minimumsversjon av produktet – et såkalt Minimum Viable Product (MVP). Løsningen lages med færrest mulig ressurser, og hensikten er å gå inn i en læringsprosess der du observerer, lytter, og justerer produktet i tråd med tilbakemeldinger fra kundene. Innsikten bruker du for å videreutvikle løsningen og en lønnsom forretningsmodell.

  I søknaden legger vi vekt på at:

  • du kan kommunisere din forretningsidé og hva som er unikt med måten dere skal løse kundenes problem på i en grov skisse til forretningsmodell.
  • du kan vise til et konkurransefortrinn og  kompleksitet i løsningen, som gjør at forretningsideen ikke enkelt vil kunne kopieres av andre.
  • du kan vise til kompetanse eller erfaring i teamet som er relevant for prosjektet og bransjen.
  • du har gjort en markedsanalyse som vurderer markedsmuligheter, mulige konkurrenter og alternative produkter.
  • du kan presentere data som gir grunnlag for å vurdere markedspotensialet. Disse må vise at det er forutsetninger for å bygge en vekstbedrift basert på forretningsidéen. 
  • du kan vise til en foreløpig interesse på ditt løsningsforslag fra potensielle kunder eller samarbeidspartnere.
  • du kan gjøre rede for hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å beskytte løsningen.
  • Du kan beskrive de aktivitetene du skal gjennomføre i markedsavklaringsfasen, og hva som er formålet med disse aktivitetene .

   

  Det er mange prosjekt som søker støtte til utvikling av digitale løsninger, og vi gjør derfor følgende vurderinger i disse sakene: