Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ansvarlig næringsliv og bærekraftrisiko

  To mennesker som prater og går sammen i et bygg
  GettyImages

  For å motta tjenester fra Innovasjon Norge må bedrifter ha et bevisst forhold til egen bærekraftrisiko, og oppfylle Innovasjon Norges forventninger til ansvarlig næringsliv. Her kan du lese mer om hvilke krav og forventninger vi har til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

  Innovasjon Norge skal bidra til en næringsutvikling som ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø. Vi forventer at bedrifter utøver sin virksomhet i tråd med retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Våre kunder og samarbeidspartnere skal ha etiske retningslinjer, og aktivt vurdere og håndtere risiko knyttet til korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, dårlige arbeidsforhold og negativ miljøpåvirkning. De fleste virksomheter er utsatt for bærekraftrisiko, og det er bedriftens evne og vilje til å håndtere dette som er vesentlig for Innovasjon Norge.

  Ansvarlig næringsliv i bedriften

  Ansvarlig næringsliv er den systematiske innsatsen selskaper gjør for å identifisere og håndtere risikoen for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette blir også ofte omtalt som god forretningsskikk, samfunnsansvar eller CSR.

  Regjeringen forventer at norske selskaper gjør seg kjent med og etterlever OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Disse søker å regulere atferd innenfor områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon, forbrukerinteresser og åpenhet.​

  Innovasjon Norges setter krav om at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med disse retningslinjene og prinsippene. Dette inkluderer at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, og at de håndterer potensiell risiko gjennom egnede internkontrollsystemer og retningslinjer.

  Basert på prinsippene vedtatt av FN og OECD, har Innovasjon Norge utarbeidet retningslinjer for ansvarlig næringsliv der to hovedprinsipper vektlegges:

  1. Unngå å skade

  Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til 

  • korrupsjon
  • krenkelse av menneskerettigheter
  • dårlige arbeidsforhold
  • skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

  2. Ansvarlig tilnærming

  Bedrifter skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for ansvarlig næringsliv gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger (due dilligence). Bedrifter skal ta utgangspunkt i relevante internasjonale retningslinjer og beste praksis for sin sektor, samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring.

  Det er ikke enkelt å sikre at en virksomhet til enhver tid kan garantere at ingen prinsipper brytes, men bedrifter vi samarbeider med skal vise vilje til kontinuerlig forbedring og iverksette tiltak for å ivareta prinsippene om ansvarlig næringsliv. Vi krever at våre kunder og samarbeidspartnere skriftlig kan dokumentere sin risikovurdering og håndtering av ansvarlig næringsliv.

  Vurdering av bærekraftrisiko

  For å utøve en ansvarlig forretningsdrift, er det nødvendig å kartlegge den risikoen bedriften er utsatt for. For enkelte virksomheter er bærekraftrisikoen lav, fordi bedriftens aktiviteter i liten grad berører mennesker, samfunn eller miljø på en negativ måte. Dette har ofte sammenheng med bransjetilhørighet eller omfang av aktiviteter utenfor Norden og EU.

  Bærekraftrisiko (ESG) fordeler seg på tre hovedområder:

  • Klima og miljø (Environment) gjelder risiko for miljøkonsekvenser av egen virksomhet (klimagassutslipp, forurensing, påvirkning på hav, vann og biomangfold). Det handler også om risiko knyttet til konsekvensene av klimaendringer og ressursknapphet.
  • Sosiale forhold (Social) handler om risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold.
  • Selskapsstyring (Governance) gjelder risiko for uryddige økonomiske forhold, korrupsjon, uoversiktlig eierskap og svak virksomhetsstyring.

  Innovasjon Norge ønsker at bedriften som mottar våre tjenester redegjør for hvordan bærekraftrisiko er ivaretatt. Vi har begrensede rammer for finansiering, og skal prioritere de mest støtteverdige prosjektene. Prosjekter med bærekraftrisiko, som ikke er forenelig med langsiktig bedrifts- eller samfunnsøkonomisk lønnsomhet, vil bli nedprioritert. Bedrifter som ikke håndterer egen bærekraftrisiko på en tilfredsstillende måte, vil ikke motta tjenester fra Innovasjon Norge.

  Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering for å hjelpe søkere identifisere risiko og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Veilederen kan hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å få oversikt over mulige risikoer, slik at det er mulig å vurdere om utfordringer blir håndtert på en fornuftig måte.

  Tips til håndtering av bedriftens bærekraftrisiko:

  Innovasjon Norges retningslinjer for utelukkelse av selskaper

  Innovasjon Norge skal ikke støtte prosjekter med uakseptabel høy bærekraftrisiko, inkludert risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø. Med støtte i denne sammenheng menes alle Innovasjon Norges tjenester, med og uten subsidieeffekt.

  Innovasjon Norge følger de samme retningslinjene for adferd- eller produktbaserte utelukkelser som Finansdepartementet har fastsatt for Statens pensjonsfond utland. Dette innebærer at Innovasjon Norge ikke skal støtte selskaper hvor det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er selv ansvarlig for:

  • Grove eller systematiske krenkelse av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid
  • Grove krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Alvorlig miljøskade
  • Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
  • Grov korrupsjon
  • Andre, særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

  På bakgrunn av dette vil Innovasjon Norge for eksempel helt utelukke prosjekter knyttet til tobakk, kontroversielle våpen, og prosjekter med høy klimarisiko som utvinning av kull og oljesand, samt kullbasert kraftutvinning. Innovasjon Norge anser det som ukurant å tilby finansiering og rådgivningstjenester til selskaper som mottar fem prosent eller mer av sin totale omsetning fra én av de aktiviteter eller produkter som er nevnt i dette kapittelet. Innovasjon Norge bør dessuten vise ekstra aktsomhet ved støtte til prosjekter knyttet til pengespill og produksjon eller bruk av ikke-bærekraftig palmeolje.

  Innovasjon Norge følger som hovedregel Etikkrådets operasjonalisering av retningslinjene.

  Kontakt oss

  Epost: Kontakt

  Mer om våre krav

  Retningslinjer for god forretningsskikk 

  Veileder for risikovurdering