• EN
 • Logg inn
 • Ansvarlig næringsliv

   GettyImages
  GettyImages

  For å kvalifisere til å motta tjenester fra oss, må bedrifter anerkjenne og oppfylle våre forventninger til ansvarlig næringsliv. Her kan du lese mer om hvilke krav og forventninger vi har til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

  Næringslivet spiller avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, og Innovasjon Norge skal bidra til en næringsutvikling som ikke går på bekostning av mennesker, samfunn eller miljø.
  Innovasjon Norge vurderer derfor helhetlig økonomi, miljø- og samfunnseffekten av prosjekter. I tillegg forventer vi at våre kunder og samarbeidspartnere vurderer og håndterer risikoer knyttet til ansvarlig næringsliv.

  Ansvarlig næringsliv i bedriften

  Ansvarlig næringsliv er den systematiske innsatsen selskaper gjør for å identifisere og håndtere risikoen for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette blir også ofte omtalt som god forretningsskikk, samfunnsansvar eller CSR.

  Regjeringen forventer at norske selskaper gjør seg kjent med og etterlever OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Disse søker å regulere atferd innenfor områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon, forbrukerinteresser og åpenhet.​

  Innovasjon Norges setter krav om at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med disse retningslinjene og prinsippene. Dette inkluderer at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, og at de håndterer potensiell risiko gjennom egnede internkontrollsystemer og retningslinjer.

  Basert på prinsippene vedtatt av FN og OECD, har Innovasjon Norge utarbeidet retningslinjer for ansvarlig næringsliv der to hovedprinsipper vektlegges:

  1. Unngå å skade

  Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til 

  • korrupsjon
  • krenkelse av menneskerettigheter
  • dårlige arbeidsforhold
  • skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø

  2. Ansvarlig tilnærming

  Bedrifter skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for ansvarlig næringsliv gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger (due dilligence). Bedrifter skal ta utgangspunkt i relevante internasjonale retningslinjer og beste praksis for sin sektor, samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring.

  Det er ikke enkelt å sikre at en virksomhet til enhver tid kan garantere at ingen prinsipper brytes, men bedrifter vi samarbeider med skal vise vilje til kontinuerlig forbedring og iverksette tiltak for å ivareta prinsippene om ansvarlig næringsliv. Vi krever at våre kunder og samarbeidspartnere skriftlig kan dokumentere sin risikovurdering og håndtering av ansvarlig næringsliv.

  Risikovurderinger

  For å kunne utøve en ansvarlig forretningsdrift er det nødvendig å kartlegge mulige risikoer for et prosjekt eller en bedrift. Risikoene avhenger blant annet av sektortilhørighet, hvilke land og aktiviteter som er involvert i bedriftens verdikjede. Følgende områder må i alle tilfeller vurderes grundig:

  • Korrupsjonsrisiko
  • Negativ miljøpåvirkning
  • Aktiviteter i lavkostland
  • Etiske dilemma/Forretningsetiske prinsipper

  Innovasjon Norge har laget en enkel veileder for risikovurdering for å hjelpe søkere identifisere risiko og håndtere denne i egen bedrift og leverandørkjede. Veilederen kan hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å få oversikt over mulige risikoer, slik at det er mulig å vurdere om utfordringer blir håndtert på en fornuftig måte.

  Kontakt oss

  Epost: Kontakt

  Mer om våre krav

  Retningslinjer for god forretningsskikk 

  Veileder for risikovurdering