Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Unngå korrupsjon

  ""
  Kritchanut

  Driver du forretninger i utlandet må du være forberedt på å møte korrupsjon. I mange land er det for eksempel vanlig å kreve bestikkelser, gaver eller tjenester i bytte for en kontrakt eller forretningsavtale. Bedrifter må forberede seg godt for å møte disse utfordringene.

  Korrupsjon begått i utlandet av norske bedrifter og borgere er straffbart både i Norge og de fleste andre land. Likevel kan det være vanskelig å si nei når store verdier står på spill. De gangene norske bedrifter blir tiltalt for korrupsjon i utlandet, skapes det ofte et inntrykk av at bestikkelser, gaver og tjenester både er vanlig og nødvendig for å få en avtale eller et oppdrag. "Korrupsjon er en del av kulturen." Dette er ingen gyldig unnskyldning, verken juridisk eller moralsk.Bedrifter er forpliktet til å kjempe mot korrupsjon, og det er også i deres egen nteresse.

  Hva er korrupsjon?

  Transparency International definerer korrupsjon som "misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst". Korrupsjon kan være alt fra rene bestikkelser, smøring og favorisering av venner eller slektninger, og skjer ofte i forbindelse med underslag, bedrageri eller utpressing. I den norske straffeloven er korrupsjon definert som det "å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag." Driver du næringsvirksomhet i andre land må du ha en klar holdning til korrupsjon både som mottaker og tilbyder.

  Gråsoner

  Rene bestikkelser i form av kontanter er lett å kjenne igjen, men korrupsjon kan også bli kamuflert som konsulent- eller lobbytjenester. I enkelte land kan du bli avkrevd tilretteleggingshonorarer (facilitation payments) fra en offentlig tjenestemann bare for å få en sak eller en søknad behandlet, selv om man har rett til denne tjenesten uten betaling. Slike honorarer er derfor også å regne som korrupsjon. Det samme gjelder returprovisjon, gaver, restaurantbesøk, reiser og hotellopphold eller billetter til spesielle arrangementer.

  Hvorfor er korrupsjon skadelig?

  Korrupsjon er skadelig både for samfunnet og for bedriftene. Korrupsjon undergraver rettsikkerheten og lovverket i et land, truer demokrati og menneskerettigheter, hindrer konkurranse og ødelegger for den økonomisk utviklingen. For bedriftene kan korrupsjon føre til tap av omdømme og tillit, økonomiske tap og straffeforfølgelse. I Norge er straffen for korrupsjon bøter eller fengsel inntil tre år. For grov korrupsjon er straffen inntil ti års fengsel. Straffen i andre land varierer. Stadig flere land innfører og implementerer strengere lovgivning. Å bli dømt i ett land kan ramme virksomheten i andre land.

  Hvor er det mest korrupsjon?

  Korrupsjon forekommer i alle land og markeder, men er mer utbredt i enkelte områder av verden enn andre. Det er heller ikke nødvendigvis samsvar mellom holdning og atferd. Transparency Internationals undersøkelser viser at næringsdrivende i vestlige land som oftest offisielt tar klart avstand fra korrupsjon. I praksis viser det seg imidlertid at svært mange bedrifter som handler over landegrensene, eller har virksomheter i andre land, er villige til å bruke bestikkelser for å oppnå fordeler. Spesielt gjelder dette de som handler i og med utviklingsland.

  Er noen bransjer verre enn andre?

  Korrupsjon kan finnes i alle bransjer og sektorer. Likevel forekommer det noe oftere innenfor offentlige energi- og byggeprosjekter, bygg- og anleggsvirksomhet generelt, våpen- og forsvarsindustri og telekommunikasjon. Korrupsjon forekommer også i bank- og finansnæringen.

  Hva kan du gjøre?

  Norske bedrifter med virksomhet i utlandet må være forberedt på at de kan møte korrupsjon. Å overlate til de enkelte medarbeidere å bruke sitt eget moralske kompass er ikke å anbefale. Til det er folk for ulike i holdning og vurderingsevne. Det er viktig å gjøre seg kjent med risiko samt relevante lover og regler knyttet til korrupsjon i det landet der du gjør forretninger. Her kan det være nødvendig og nyttig å søke ekstern juridisk bistand eller ta kontakt med andre aktører med godt omdømme på området. Innovasjon Norge er medlem i Transparency International. Vi anbefaler alle bedrifter å utarbeide retningslinjer for hvordan medarbeidere skal forholde seg til korrupsjon. Godt utformede og innarbeidede retningslinjer mot korrupsjon reduserer risiko for hendelser, og vil medføre redusert virksomhetsstraff hvis korrupsjon likevel skulle skje. Det beste er å ha en så tydelig, streng og konsekvent holdning til korrupsjon som mulig. Sørg for at alle er kjent med hvilke prinsipper som gjelder og konsekvensene av å bryte dem.

  Hva kan Innovasjon Norge tilby?

  Innovasjon Norge har kontorer og rådgivere i mange land og markeder. Disse kjenner kultur og forretningsskikker i landene, og kan være viktige samtalepartnere for bedrifter som er usikre på forhold i et nytt land. Innovasjon Norges rådgivere kan også være behjelpelige med å finne fram til gode juridiske rådgivere.

  Detaljerte tips og mer informasjon