Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bærekraft gir konkurransekraft

  Marihøne på gresstrå
  Zdenek Machacek/Unsplash

  I møte med Innovasjon Norge vil dere bli utfordret på bærekraft. Målet er å styrke bedriftens konkurransekraft. Langsiktig konkurransekraft, i lys av vår tids store samfunnsutfordringer, forutsetter at bedrifter har en strategisk tilnærming til risiko og muligheter knyttet til bærekraft.

  Tre gode grunner for å ta bærekraft på alvor:

  Klimaendringer er i ferd med å bli en vesentlig del av risikobildet for næringslivet. I sin risikoanalyse for 2019 identifiserer World Economic Forum klimarelaterte hendelser som de største truslene i verden i dag. Det er avgjørende at norske bedrifter forstår hvordan klimarisiko vil påvirke deres forretningsmodell og lønnsomhet.  

  Norge har tette bånd til EU, og rundt 80% av norsk eksport går til Europa. European Green Deal vil i løpet av få år påvirke konkurransesituasjonen for norske bedrifter. Bedrifter som ikke aktivt adresserer klima og miljø i sin forretningsmodell risikerer å bli utkonkurrert av bedrifter i samme sektor som gjør det. Farten på grønn omstilling i EU er større enn mange bedrifter i Norge er klar over. Samtidig innebærer EUs Green Deal en stor mulighet for norske bedrifter. Bedrifter som utvikler miljø- og klimaløsninger kan potensielt motta betydelig med støtte fra EU – og Europa representerer et stort marked for slike løsninger.

  Strategisk tilnærming til klima og miljø innebærer å ta stilling til både risiko og muligheter i egen virksomhet. Virksomheter som anerkjenner og tilnærmer seg egen klimarisiko og miljøutfordringer på en systematisk måte, vil ha fordeler over virksomheter som velger å la være.

  Det pågår en stille revolusjon i investeringsmiljøene rundt verdivurdering av selskapers håndtering av bærekraft. Stadig flere investeringsmiljø fokuserer på investeringer med god ESG score - altså hvordan selskapet yter på parameterne miljø, sosialt og styring (environment, social og governance). Det skyldes først og fremst at dette er god butikk; aksjer med høy ESG score viser høyere lønnsomhet og grønne strategiske initiativ har lavere kapitalkostnader  - og derfor også høyere lønnsomhet – enn andre investeringer.

  Innovasjon Norge prioriterer bærekraftige prosjekter

  Innovasjon Norge skal styrke norske bedrifter konkurransekraft i et samfunn som oppfyller FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Vi skal styrke norske bedrifters mulighet for eksport av bærekraftige løsninger som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer.

  Innovasjon Norges delstrategi for bærekraft for 2021-2025 er tydelig på hvordan Innovasjon Norge skal bidra til et mer bærekraftig norsk næringsliv.

  Det ligger i vårt mandat at vi skal prioritere prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet og stor samfunnsnytte. Derfor etterspør vi informasjon om bedriftens forhold til bærekraft i alle søknader om finansiering. Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  I vurdering av finansieringssaker til norske bedrifter, må Innovasjon Norges gjøre en vurdering av kredittrisiko knyttet til prosjektet. Klimaendringer fører til et nytt risikobilde for bedriftene.  Vi vil være opptatt av at søker har en bevisst holdning til virksomhetens klimarisiko. Klimarisiko handler om konsekvensene av klimaendringer på egen aktivitet, og kan kategoriseres i hovedgruppene fysisk risiko og omstillingsrisiko. Fysisk risiko assosieres ofte med ekstremvær og uforutsigbare hendelser som flom, tørke og ras. Slike hendelser kan ødelegge grunnlaget for bedriftenes forretningsmodell. Omstillingen til et lavutslippssamfunn fører også til store endringer. Disse endringene vil påvirke forretningsmodellen til bedriftene på ulike måter, i form av nye reguleringer, avgifter, teknologi og krav fra markedet - og kalles gjerne omstillingsrisiko. Bedrifter som har et bevisst forhold til klimarisiko, kan forebygge og innføre tiltak slik at bedriften blir mindre utsatt. Innovasjon Norge er opptatt av at bedrifter som mottar finansiering fra oss, har tenkt gjennom virksomhetens klimarisiko. 

  Bærekraftige forretningsmodeller

  «Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» heter det i FN-rapporten Vår felles fremtid. En bærekraftig forretningsmodell bidrar positivt til sosiale forhold, miljø og klima, og har lønnsomhet. Innovasjon Norge vil vurdere alle tre aspektene i en søknad. Bedriften bør være forberedt på å beskrive i hvilken grad:

  • Prosjektet gir en tilfredsstillende lønnsomhet for bedriften og samfunnet.
  • Prosjektet gir en positiv miljøeffekt gjennom f.eks. fornybar energi, reduserte utslipp, bedre avfallshåndtering etc.
  • Prosjektet gir en positiv samfunnseffekt som f.eks. bedre folkehelse, et tryggere samfunn, mangfold i næringslivet, økt dyrevelferd. 

  Innovasjon Norge vil prioritere innovasjonsprosjekter som har positiv effekt på miljø- og samfunn. Tilskudd brukes for å løfte den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i slike prosjekter og dermed gi prosjektet en positiv trippel bunnlinje.  

  For innovasjonsprosjekter er det viktig å vurdere hvor mye bedre den nye teknologien eller løsningen er for miljøet sammenliknet med det som finnes fra før. Da må man kjenne til og sammenlikne løsningen med de beste tilgjengelige løsningene på markedet. Forskningsfronten på ulike områder utvikler seg raskt – og Innovasjon Norge prioriterer de prosjektene som ligger i front.

  EU har nylig lansert et system for vurdering av hva som er “grønt nok”. EUs Taxonomy vil bli gjeldende for finansielle markedsaktører, store selskaper og offentlige aktører som bruker «labels for green financial products or green bonds».  Taxonomien setter grenseverdier for hva som vurderes som betydelig bidrag til 6 utpekte miljømål, og definerer hva som må til for at den økonomiske aktiviteten kan vurderes som grønn.  De seks miljøområdene er: 

  • Reduserte klimautslipp
  • Klimatilpasning
  • Vann og marine ressurser
  • Overgang til en sirkulær økonomi
  • Forurensingskontroll
  • Biodiversitet og økosystemer

  Foreløpig er det kun utvalgte finansieringsordninger i Innovasjon Norge som vil bli direkte påvirket av EUs Taxonomy. Men for bedrifter som ønsker å ruste sin forretningsmodell for lavutslippssamfunnet, angir EUs Taxonomy med all tydelighet hvilken retning EU har framover.

  I møte med Innovasjon Norge bør du og din bedrift bli utfordret på bærekraft. Det er fordi vi er opptatt av å styrke din konkurransekraft. Bærekraft gir konkurransekraft.