Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bærekraftstrategi – hvorfor og hvordan?

  Mange bedrifter velger å etablere en egen bærekraftstrategi, for å sikre at bærekraft får tilstrekkelig fokus i bedriftens utviklingsplaner. Hvorfor er dette nødvendig? Og hvordan går man fram?

  Bedrifter med ambisjoner om å utvikle seg har en strategi. Det gir en plan for å nå et mål, og hva som skal gjøres for å nå målet. En god strategi er avhengig av innsikt i rammevilkårene rundt bedriften, og hvordan disse påvirker bedriften, men også hvordan bedriften påvirker samfunnet og miljøet rundt seg. En bærekraftig utvikling av bedriften er derfor avhengig av en strategi som tar bærekraft på alvor.

  1. Rammebetingelsene for næringslivet endrer seg raskt, og bedriftens evne til å tilpasse seg disse vil være avgjørende for framtidig konkurransekraft. Bedrifter som ikke har en bevisst holdning til egen påvirkning på samfunn og miljø, vil være uforberedt i møte med strengere krav fra marked, investorer og myndigheter.
  2. En viktig premiss for langsiktig lønnsomhet, er at bedriften har tillit og godt omdømme hos samarbeidspartnere, myndigheter, ansatte og kunder. Bedrifter som tar en aktiv rolle i å løse de store utfordringene verden står overfor, vil styrke sin posisjon. Som et minimum må bedriften gjøre grep for å minimere sin negative innvirkning på samfunn og miljø. En bærekraftstrategi vil bidra til dette.
  3. Tett samarbeid med ulike interessenter er nødvendig for å lykkes med forretningsutvikling. Bedrifter er en integrert del av samfunnet og har et ansvar for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Det kan kun skje gjennom samarbeid, og en bærekraftstrategi må ta dette inn i seg.
  4. Ansvarlig forretningsdrift handler om å håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Gjennom å etablere og etterleve en bærekraftstrategi, vil bedriften tydeliggjøre for alle -internt og eksternt - at bedriften jobber aktivt for å ivareta prinsipper for ansvarlig næringsliv og at den ikke vil inngå kompromisser som kan bidra til å svekke bedriftens integritet.

  Strategiutvikling er omfattende fagområde og krever tid og innsats. Prosessen fram til et strategidokument er like viktig som sluttresultatet. Strategien er dessuten bare et startpunkt for å begynne operative planer for hvordan oppfylle strategien. Strategidokumentet i seg selv har kun verdi dersom hele organisasjonen føler eierskap til den.

  En god bærekraftstrategi begynner med en analyse av hvilke områder i virksomheten som berøres av krav og forventninger til bærekraft. Dernest vurdere hvilke områder av virksomheten som berøres mest. Hvor er risikoen størst dersom bærekraft ikke etterleves, og hva er mulige konsekvenser av dette?

  Dernest bør man sette seg klare strategiske mål et stykke fram i tid. Kvantifiserbare mål er å foretrekke, dersom det er mulig, men kvalitative mål kan også brukes dersom disse er lette å kommunisere og etterprøve. Strategien bør også si noe om hvordan strategien og tilhørende tiltak skal måles og rapporteres.

  For å nå målene, må bedriften gjøre noen strategiske prioriteringer. Prosessen med å identifisere disse kan være krevende og forutsetter bred involvering, fordi det berører hele organisasjonen.

  Strategien skal ikke si noe om hvordan man skal komme til målet, men bør inkludere et avsnitt som sier noe om hvilke områder som blir berørt og hva som skal gjøres for å operasjonalisere den.

  Innovasjon Norge har vedtatt en strategi for bærekraft for perioden 2021-2025 etter nevnte mal. Les mer her.