Hopp til hovedinnhold

Grønt vekstlån

person som skriver på tablet mot grønn bakgrunnFoto: Getty images
Står mellom planter og holder en tablet med statistikk
Grønt vekstlån retter seg mot klimavennlige investeringer i norske bedrifter. Lånet er både for etablert næringsliv som skal endre produksjonsprosesser og nye industrietableringer.

Grønt vekstlån skal gjøre det mulig for norske bedrifter å omstille seg i mer klimavennlig retning, og samtidig dra fordel av de kommersielle mulighetene som ligger i overgangen til et lavutslippssamfunn. Lånet har gunstige betingelser, og skal bidra til å utløse privat kapital til klimavennlige investeringer.

Hvem kan søke grønt vekstlån?

 • Norske bedrifter i hele landet, men fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter.
 • Bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til et internasjonalt marked.
 • Bedrifter med prosjekter som bidrar til å begrense klimaendringene.

For å oppnå grønt vekstlån fra Innovasjon Norge, må prosjektet kvalifisere for miljømålene i EUs taksonomi. Det innebærer at dere må beskrive og kvantifisere i hvilken grad prosjektet bidrar vesentlig til miljømålene. Dette gjelder både når positiv miljøeffekt er direkte og indirekte. Les mer om verktøy for å beskrive og kvantifisere miljøeffektene her.

Hvilke prosjekter kan få finansiering?

Etablere produksjon

Grønt vekstlån kan gis til investeringer i materielle og immaterielle eiendeler for å etablere produksjon av klimaløsninger. Lånet gjør bedriften i stand til å bygge produksjonsfasiliteter for nye systemer, løsninger, produkter og tjenester som gir reduksjon i klimagassutslipp når det rulles ut i markedet. Dette kan omfatte produksjon av teknologi for fornybar energiproduksjon, energisystem og energieffektivisering, men det kan også omfatte løsninger for klimavennlig transport og forretningsmodeller for klimavennlig gjenbruk og gjenvinning av råvarer.

Endre eksisterende produksjon

Grønt vekstlån kan også finansiere investeringer i maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som gjør bedrifter i stand til å redusere klimagassutslipp i egen produksjon. Dette kan omfatte overgangen til sirkulære produksjonsprosesser og tiltak for energieffektivisering.

Felles for disse prosjektene er at bedriften presenterer et tallgrunnlag som viser omfanget av klimagassreduksjoner som følge av prosjektet. Klimagassreduksjonene kan være direkte eller indirekte, men søker må redegjøre for forutsetningene og sammenligne med beste tilgjengelige alternativ. Prosjekter som prioriteres skal kvalifisere for miljømålene i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter.

Hvor mye kan jeg låne og hvilke sikkerheter kreves?

Grønt vekstlån kan finansiere inntil 75 % av en investering, oppad begrenset til 35 millioner kroner.

Det skal etableres pantesikkerhet for lånet, og Innovasjon Norges krav til betryggende sikkerhet* avhenger av bedriftens driftskode:

 • Driftskode A: minimum 25 % betryggende sikkerhet for lån utover 20 millioner kroner.
 • Driftskode B: minimum 25 % betryggende sikkerhet for lån utover 10 millioner kroner.
 • Driftskode C: minimum 25 % betryggende sikkerhet for lån utover 5 millioner kroner.

*sikkerheter som vil gi dekning for lånet ved tvangsrealisasjon.

Hvilke betingelser gjelder?

Avdragstiden for Grønt vekstlån tilpasses prosjekttype, men er normalt inntil 15 år for bygg og inntil 10 år for maskiner og utstyr.

Lånene kan gis med inntil to års rentefri periode og inntil tre års avdragsfrihet*. Avdragsfri periode inngår i lånets løpetid.

 • Nominell rente 7,65 % (fra og med 10. november 2023 for løpende lån)
 • Ingen etableringsgebyr

Innovasjon Norge tilbyr fleksibel utbetaling av lånet, tilpasset investeringen som skal finansieres.

*Rentefri periode forutsetter at dette er innenfor maksimalt tillatt subsidieeffekt iht. Statsstøtteregelverket.

Kvalifisering av prosjektet og bedriften

 • Kjerneteknologien for løsningen, produktet eller prosessen er ferdig testet og klar til industrialisering.
 • Det foreligger en god beskrivelse av forretningskonseptet, særlig vekst- og verdiskapingspotensialet, med tilhørende risikovurdering.
 • Bedriften har et team av nøkkelpersoner med solid og relevant kompetanse som kan ta selskapet videre i tråd med forelagte planer.
 • Søker har på plass en eller flere langsiktige eiere med solid finansiell løfteevne (hjørnesteininvestor).

Viktige forutsetninger for støtte

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Bilde av : Marianne Tonning Kinnari
Marianne Tonning Kinnari
Spesialrådgiver
Bilde av : Anette Berg
Anette Berg
Spesialrådgiver, InvestEU
Publisert :
Sist oppdatert :