Hopp til hovedinnhold

Oppstartstilskudd 1

Mann som undersøker molekyllignende modellFoto: Tom Merton
Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan tilby finansiering slik at du kan teste om det finnes en betalingsvilje for løsningen.

Vil du vite om det eksisterer et betalingsvillig marked for produktet eller tjenesten din? I første fase av oppstartsløpet kan vi tilby et tilskudd for å teste dette. Med tidlige avklaringer kan du endre kurs og gjøre nødvendige justeringer uten å pådra deg store kostnader.

Hvem kan søke tilskudd?

Du har

 • en bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år). Bedriften er etablert med organisasjonsnummer, vanligvis gjennom enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Datterselskap der mer enn 50 prosent er eid av etablert virksomhet kvalifiserer ikke. Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, hvis holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er snakk om en reell nyetablering med forutsetninger for og ambisjoner om å bli en vekstbedrift. Da må eventuell støtte gis som "bagatellmessig støtte".
 • definert eller utviklet en foreløpig løsning som representerer noe vesentlig nytt i markedet
 • gjort en markedsanalyse og kan presentere data som gir grunnlag for å vurdere markedspotensialet
 • en viss oversikt over konkurrenter og alternative løsninger, og kan beskrive hva som er dine konkurransefortrinn
 • et kunde-, salgs- og kommersialiseringsfokus, og kan vise til en foreløpig interesse fra potensielle kunder eller samarbeidspartnere
 • hypoteser eller minimumsløsninger som kan testes på mulige kunder eller brukere for å lære
 • en klar målsetning med markedsavklaringen og kan beskrive aktivitetene du vil gjennomføre i denne fasen
 • grunnleggende kjennskap til, erfaring fra eller forståelse for markedet dere skal inn i
 • tydelig uttalte vekstambisjoner og kan gjøre rede for hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å beskytte løsningen
 • tilgjengelig kapital, menneskelige ressurser og kjernekompetanse som sannsynliggjør god gjennomføring av prosjektet

Delta på webinar

Før du sender inn en søknad, bør du delta på vårt digitale webinar Fra idé til marked og møte våre rådgivere.

Hva kan du søke tilskudd til?

Vi kan finansiere aktiviteter som handler om å skaffe ytterligere innsikt i markedet du planlegger å etablere deg i. Du skal ikke sette i gang omfattende utviklingsaktiviteter i denne fasen.

 • Du kan for eksempel lage en minimumsversjon av produktet, såkalt Minimum Viable Product (MVP). Løsningen lages med færrest mulig ressurser, og hensikten er å gå inn i en læringsprosess der du observerer, lytter, og justerer produktet i tråd med tilbakemeldinger fra kundene.
 • Aktiviteter som gir deg kunnskap om hva kunden vil ha. Da unngår du å bruke ressurser på å utvikle en løsning som er basert på antakelser. Slike antakelser overlever sjelden det første møtet med reelle kunder.
 • Kostnader knyttet til å bygge nettverk og øke kompetanse som er relevant for å gjennomføre prosjektet.

For bedrifter uten egne ansatte, kan tilskuddet dekke inntil 100 prosent av fakturerte kostnader, og tilskuddet er maksimalt 100 000 kroner. I tilfeller der bedriften har egne ansatte, kan bedriften få inntil 200 000 kroner, inntil 75 prosent av både fakturerte kostnader og egen tid. Bedriften må i så fall regnskapsføre og innberette lønn for sine ansatte.

Du kan ikke få dekket kostnader som allerede er påløpt før søknaden er sendt.

Hva skal tilskuddet bidra til?

I sluttrapporten bør du si noe om

 • hvordan innsikten skal brukes til å videreutvikle produktet eller tjenesten frem mot kommersialisering
 • hvilke forutsetninger markedet gir for å etablere en ny vekstbedrift, og en grundig analyse av styrker, svakheter, muligheter og risikoelementer av egen løsning sammenliknet med konkurrenter
 • hvilken videre kompetanse og kapasitet du nå tror selskapet trenger for å lykkes i videre planer
 • hvilket kapitalbehov du forventer og foreløpige planer for hvordan kapitalen skal hentes

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for Oppstartstilskudd 1 er for tiden 10 uker.

Publisert :
Sist oppdatert :