• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Storbritannia

  Kontakt oss i London
  Unsplash

  Storbritannia er en av verdens største økonomier, og hovedstaden London er rangert som Europas ledende destinasjon for teknologi og finansielle tjenester.  

  Den britiske regjeringen har i lang tid investert i forskning og innovasjon, noe som har ført til at Storbritannia nå er ledende innenfor en rekke viktige sektorer, som i stor grad tiltrekker seg utenlandske investeringer.

  Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere, og London er en attraktiv by for næringsliv på grunn av tilgangen til både finansiering og kunnskap. I tillegg er enkelt å drive forretninger der. Hvis du ønsker å undersøke Storbritannia nærmere, ta kontakt med vårt team i London. 

  Brexit

  Frihandelsavtale

  I juni 2021 ble EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge og Storbritannia enige om en frihandelsavtale. Frihandelsavtalen er svært omfattende og gjelder mange sektorer.

  Du kan lese mer om frihandelsavtalens innhold på Fakta om frihandelsavtalen med Storbritannia - regjeringen.no. Avtalen kan leses i sin helhet på regjeringens sider: Prop. 210 S (2020–2021) - regjeringen.no.

  Her er noen viktige punkter fra avtalen:

  • Tollfrihet for industrivarer videreføres.
  • Likebehandling med EU-eksportører for tekniske og veterinære bestemmelser og potensielle handelshindre.
  • Tollsatser og tollfrie kvoter som norske eksportører hadde tilgang til før Storbritannia forlot EU, videreføres.
  • Frihandelsavtalen innebærer mulighet for økt handel med landbruksvarer mellom Norge og Storbritannia. På landbruksområdet har Norge i forhandlingene skjermet grasbasert produksjon i melke- og kjøttsektoren.
  • Frihandelsavtalen sikrer like gode vilkår for norske tjenesteleverandører og investorer på det britiske markedet som konkurrenter i EU.
  • Avtalen har et eget kapittel som har som mål å ivareta behovene til SMB-er.
  • Avtalen gir norske leverandører større tilgang til offentlige anskaffelser enn frihandelsavtalen mellom EU og Storbritannia.
  • Avtalen inneholder antidumpingtiltak, utjevningsavgifter og beskyttelsestiltak.
  • Bestemmelsene om opprinnelsesregler er nedfelt i en egen protokoll til avtalen og avgrenser de fordeler som frihandelsavtalen gir til bare å gjelde varer som har tilstrekkelig tilknytning til avtalepartene. Det blir mer liberale opprinnelsesregler enn i dag.

  Regjeringen har bedt Stortinget om samtykke til inngåelse av avtalen. Det tas sikte på at den signeres i første halvdel av juli 2021, og så snart frihandelsavtalen er gjennomført, vil den erstatte den nåværende, midlertidige vareavtalen (regjeringen.no). For mer detaljert informasjon om den midlertidige vareavtalen, se Tolletatens sider om Brexit (toll.no).