Hopp til hovedinnhold

Demonstrasjon av løsninger for bioøkonomien

En vei som går gjennom en tett skogFoto: Geran de Klerk/Unsplash
Har du et innovativt og miljøvennlig prosjekt for bedre utnyttelse av biologiske ressurser og reduserte klimagassutslipp? Vi har tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av prosjekter innen bioøkonomien.

Tilskuddet gis fra miljøteknologiordningen og skal bidra til realisering av innovative teknologier og løsninger som er bedre for miljøet enn de løsninger vi har i dag. Løsningene må ha et markedspotensial ut over egen anvendelse.

Hvem kan få tilskudd?

Vi kan gi tilskudd til bedrifter som har konkrete planer om å utvikle, bygge og teste innovativ teknologi, prosesser og systemer. Hovedmålgruppen for tilskudd er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal selge løsningen. Samarbeid med pilotkunder i bransjen styrker prosjektet. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Gjennomføring av en pilot/demonstrasjons-fase må derfor inngå i prosjektet. Les mer om målgruppe, definisjoner, kriterier og søknadsprosess for pilot-og demonstrasjonsprosjekter her.

Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi er ute etter bærekraftige løsninger (teknologi, prosesser og systemer) som gir økt verdiskaping i Norge, som styrker norske bedrifters konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer for miljøet. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Bedriften må i sin søknad tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.

Les mer om krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekter.

Det er viktig at prosjektet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og at man i søknad henviser til tidligere forskning eller undersøkelser som underbygger prosjektet og miljøeffekten. Prosjektdeltagerne må ha relevant kompetanse på fagfeltet.

Biobaserte ressurser er i utgangspunktet fornybare og klimanøytrale. Likevel kan ikke alle produkter basert på biomasse automatisk vurderes å være miljøteknologi. For å kvalifisere for finansiering fra miljøteknologiordningen, må søker beskrive hvilket definert miljøproblem som adresseres. Ordningen kan være relevant for:

Nye produkter og produksjonsmetoder basert på bioråstoff som kan gi miljøforbedring i et totalperspektiv. Det må dokumenteres hvordan og i hvilket omfang det nye produktet eller prosessen bidrar til miljøforbedring. Et eksempel kan være biobaserte produkter som erstatter alternativer basert på mindre miljøvennlig materialbruk. Fordeler og ulemper med nye vs eksisterende løsninger må presenteres på en oversiktlig måte.

Nye produkter og produksjonsmetoder som kan gi ny og mer høyverdig bruk av biorest (bioavfall). Økt verdiskaping av restråstoffet gir bedre ressursutnyttelse enn det som er tilfellet i dag, og kan redusere forbruk av jomfruelig råstoff. En oversikt over ringvirkninger på alternative råstoff må beskrives og tallfestes.

Nye produkter og produksjonsmetoder for foredling av biomateriale som bygger på sirkulærøkonomi. Den totale miljøeffekten på ressursbruk må tallfestes (mindre svinn og redusert forbruk av ressurser, samt økt gjenvinning både hos produsent og sluttbruker). Merk at mer effektive produksjonsprosesser for biologiske produkter/ materialer ikke alene er nok til å kvalifisere for tilskudd.

Nye produkter og produksjonsprosesser for mer bærekraftig og effektiv beskatning av biologiske ressurser og vern av økosystem. Effekten av løsningene må beskrives og kvantifiseres.

Nye løsninger som overvåker, måler og advarer mot utslipp og forurensing, slik at disse kan begrenses. Det må beskrives hvordan løsningen vil bidra til dette, og hvorfor den eventuelt er bedre enn alternative løsninger.


Godkjente kostnader og Statstøtteregelverket


Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften.

Prosjektet må ha potensial for å styrke bedriftens konkurranseevne, omstille til nye segmenter og skape arbeidsplasser i Norge.

Les mer om målgruppe, kriterier og søknadsprosess for innovasjonsprosjekter

Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og EUs ordninger for radikal innovasjon.

Publisert :
Sist oppdatert :