Hopp til hovedinnhold

Fremtidens havbaserte løsninger

Sjark på havet med snødekkede fjell i bakgrunn© Getty Images
Har du et innovativt og miljøvennlig prosjekt tilknyttet fiskeri, havbruk eller maritim sektor? Innovasjon Norge har finansiering til utvikling og pilottesting av fremtidens havbaserte løsninger.

For å opprettholde konkurransekraften, må også bedrifter innen havbaserte næringer ta ansvar for sitt eget miljøfotavtrykk. Da trengs miljøvennlige løsninger som reduserer utslipp, beskytter livet i havet og samtidig øker verdiskapingen. Det er risiko forbundet med å være først ute. Det gjelder både dem som utvikler og produserer nye løsninger, men også dem som tar løsningen i bruk for første gang. Samtidig gir det store fordeler å ligge foran. Bedrifter som iverksetter grønn omstilling i dag vil være bedre rustet til å møte morgendagens krav fra myndigheter og kunder.

Hva slags finansiering kan man oppnå?

Innovasjon Norge har ulike finansieringsordninger som kan være relevant for prosjekter knyttet til havbaserte næringer. For prosjekter som omfatter utvikling og demonstrasjon av ny og miljøvennlig teknologi, kan miljøteknologiordningen være relevant. Prosjekter som handler om smarte transportløsninger, kan være relevant for Pilot-T. For prosjekter der det primært er snakk om å investere i anleggsmaskiner og utstyr, vil grønt vekstlån være en mulighet. Dersom bedriften er etablert i en distriktskommune, finnes det muligheter for tilskudd til grønne investeringer. For å få klarhet i mulighetene som finnes, anbefaler vi dere å ta kontakt med deres lokale Innovasjon Norge-kontor.

Hvem kan søke?

Innovasjon Norges primærmålgruppe er små og mellomstore bedrifter, men flere av de nevnte ordningene over kan også være relevante for store bedrifter. Ordningene er sektornøytrale. Offentlig sektor er ikke i målgruppen, men offentlige eide virksomheter kan søke.

Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi er ute etter bærekraftige løsninger (teknologi, prosesser og systemer) som gir økt verdiskaping i Norge, som styrker norske bedrifters konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer for miljøet. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Bedriften må i sin søknad tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.

Les mer om krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekter.

Det er viktig at prosjektet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og at man i søknad henviser til tidligere forskning eller undersøkelser som underbygger prosjektet og miljøeffekten. Prosjektdeltagerne må ha relevant kompetanse på fagfeltet.

Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

Tilskudd til innovasjon er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedrift og prosjekt. Innovasjonstilskudd skal bidra til at prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Les mer her for informasjon om godkjente aktiviteter, kostnader og forutsetninger for støtte.

Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og EUs ordninger for radikal innovasjon.

Enovas ordninger for nullutslippsfondet har særlig relevans for havnæringene. Innovasjon Norge har ordninger rettet mot leverandører som utvikler ny klima/miljøteknologi for havnæringene, og Enova har ordninger rettet mot sluttbrukere og utrulling av løsningen i markedet.

Viktig for prosjekter innen fiskeri og havbruk

For prosjekter innen fiskeri og havbruk vil både fiskevelferd og miljøeffekt tillegges stor vekt. Søker må gjøre rede for hvilken effekt den planlagte teknologien vil ha på både miljø og fiskehelse, og hvordan dette vil bli fulgt opp og ivaretatt som del av prosjektet. For prosjekter som krever tillatelser eller konsesjoner må disse være på plass før søknad om finansiering kan behandles. Merk at prosjekter som har mottatt utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet ikke vil prioriteres, da utviklingstillatelser vil være risikoavlastende på samme måte som tilskudd fra Innovasjon Norge.

Nye systemløsninger for landbasert oppdrett, lukkede eller semilukkede anlegg skal sammenliknes med tilsvarende løsninger under planlegging/ bygging, og ikke tradisjonelle, åpne merder i sjø. Dette gjelder både nyhetsgrad, miljøeffekt, fiskevelferd mv.

Publisert :
Sist oppdatert :