• EN
 • Logg inn
 • 30 millioner til fremtidens løsninger innen havnæringene

   Getty Images
  Getty Images

  Har du et innovativt prosjekt innen maritim eller marin næring? Vi tilbyr tilskudd til pilot- og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger.

  Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke konkurranseevnen til disse næringene, tilbyr vi tilskudd til pilot- og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Tilskuddet skal bidra til realisering av prosjekter med høy innovasjonsgrad og betydelig teknisk risiko.

  Søknader behandles fortløpende ut 2019.

  Hvem kan få tilskudd?

  Vi kan gi tilskudd til bedrifter innen maritim og marin næring som har konkrete planer om å utvikle, bygge og teste innovativ teknologi, prosesser og systemer. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Gjennomføring av en pilot/demonstrasjons-fase må derfor inngå i prosjektet.

  Hva slags prosjekter ser vi etter?

  Det er ingen tematisk begrensing for prosjekter så lenge det er innenfor den marine og maritime verdikjeden. Vi etterlyser spesielt prosjekter som går på tvers av ulike sektorer, er samarbeid mellom leverandør og sluttbruker og utnytter muliggjørende teknologier som for eksempel digitalisering, automatisering og bioteknologi.

  Vi er ute etter bærekraftige løsninger (teknologi, prosesser og systemer) som gir økt verdiskaping i Norge, som styrker norske bedrifters konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer, økt effektivitet og bedre lønnsomhet i næringene. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Les mer om kriterier for innovasjonsprosjekter.

  Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på innovasjon, utvikling og testing av ny teknologi.

  Det finnes også finansiering hos andre virkemiddelaktører (Forskningsrådet, Enova, Skattefunn). Vi anbefaler at søker tar kontakt med rådgivere i Innovasjon Norge for å drøfte prosjektet før søknad sendes.

   

  For mer informasjon, kontakt Marianne Tonning Kinnari, telefon 977 49 892 og epost marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no