• EN
 • Logg inn
 • Demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger

   Getty Images
  Getty Images

  Har du et innovativt og miljøvennlig prosjekt tilknyttet fiskeri, havbruk eller maritim sektor? Vi har tilskudd til utvikling, pilot- og demonstrasjon av fremtidens havbaserte løsninger i 2021.

  Tilskuddet skal bidra til realisering av prosjekter som har høy innovasjonsgrad og positiv miljøeffekt, samt stort potensial i markedet.

  Hvem kan få tilskudd?

  Vi kan gi tilskudd til bedrifter som har konkrete planer om å utvikle, bygge og teste innovativ teknologi, prosesser og systemer. Hovedmålgruppen for tilskudd er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal selge løsningen. Samarbeid med pilotkunder i bransjen styrker prosjektet. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Gjennomføring av en pilot/demonstrasjons-fase må derfor inngå i prosjektet. Les mer om målgruppe, definisjoner, kriterier og søknadsprosess for pilot-og demonstrasjonsprosjekter på www.innovasjonnorge.no\miljotek 

  Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

  Hva slags prosjekter ser vi etter?

  Vi er ute etter bærekraftige løsninger (teknologi, prosesser og systemer) som gir økt verdiskaping i Norge, som styrker norske bedrifters konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer for miljøet. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Bedriften må i sin søknad tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.   

  Les mer om krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekter.

  Det er viktig at prosjektet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag, og at man i søknad henviser til tidligere forskning eller undersøkelser som underbygger prosjektet og miljøeffekten. Prosjektdeltagerne må ha relevant kompetanse på fagfeltet.

  For prosjekter innen fiskeri og havbruk vil både fiskevelferd og miljøeffekt tillegges stor vekt. Søker må gjøre rede for hvilken effekt den planlagte teknologien vil ha på både miljø og fiskehelse, og hvordan dette vil bli fulgt opp og ivaretatt som del av prosjektet. For prosjekter som krever tillatelser eller konsesjoner må disse være på plass før søknad om finansiering kan behandles. Merk at prosjekter som har mottatt utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet ikke vil prioriteres,  da utviklingstillatelser vil være risikoavlastende på samme måte som tilskudd fra Innovasjon Norge.   

  Nye systemløsninger for landbasert oppdrett, lukkede eller semilukkede anlegg skal sammenliknes med tilsvarende løsninger under planlegging/ bygging, og ikke tradisjonelle, åpne merder i sjø. Dette gjelder både nyhetsgrad, miljøeffekt, fiskevelferd mv.

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

  Tilskudd til innovasjon er et supplement til annen finansiering av prosjektet, og andelen finansiering fra Innovasjon Norge baserer seg på en samlet vurdering av bedrift og prosjekt. Innovasjonstilskudd skal bidra til at prioriterte prosjekter blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

  Les mer her for informasjon om godkjente aktiviteter, kostnader og forutsetninger for støtte.

  Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og  EUs ordninger for radikal innovasjon.

  Enovas ordninger for nullutslippsfondet har særlig relevans for havnæringene. Innovasjon Norge har ordninger rettet mot leverandører som utvikler ny klima/miljøteknologi for havnæringene, og Enova har ordninger rettet mot sluttbrukere og utrulling av løsningen i markedet.

  Se webinaret Innovasjon for vekst - muligheter for finansiering og kompetanse (YouTube)

  Dersom videoen under ikke lastes, kan du se videoen her.