• EN
 • Logg inn
 • Muliggjørende teknologier

   Photo by Alexandre Debiève on Unsplash
  Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

  Vi støtter grønn omstilling i norske bedrifter. I dette inngår også utvikling av såkalte “muliggjørende teknologier”, som er viktige for utvikling av nye produkter og ny industri. 

  Disse teknologiene kjennetegnes ved at de har stort spredningspotensial, nasjonalt og internasjonalt, bidrar til innovasjoner på tvers av næringer og fører til store endringer i samfunnet.

  Muliggjørende teknologier omfatter IKT, bioteknologi og materialteknologi. Innføringen av dampmaskiner og elektrisitet er eksempler på muliggjørende teknologier, det samme er digitale teknologier. IKT er avgjørende for verdiskaping og effektivitet i privat og offentlig sektor. Gjennom avansert bioteknologi kan produkter basert på fornybart biologisk materiale erstatte så godt som alle petroleumsbaserte produkter, inkludert energi. Også material- og nanoteknologi er viktig for å få realisert lavutslippssamfunnet.

  Utviklingen av muliggjørende teknologier bidrar til nye løsninger som kan tas i bruk på de aller fleste samfunnsområder, blant annet matproduksjon, energieffektivitet, samferdsel og bedre helse- og omsorgstjenester.

  Hvem kan få tilskudd?

  Bedrifter som skal utvikle, demonstrere og teste innovativ muliggjørende teknologi er i målgruppen. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Samarbeidsprosjekter mellom leverandør og pilotkunde prioriteres. 

  Dette omfatter bedrifter i alle størrelser i hele landet. Det omfatter også alle bransjer.

  Innovasjon Norge legger til grunn at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Hva slags prosjekter er aktuelle?

  Vi er ute etter teknologi som underbygger grønn omstilling av norsk industri og enkeltbransjer. Prosjektet må ha potensial for verdiskaping i Norge, styrke norske bedrifters konkurranseevne og gi langsiktige samfunnsmessige forbedringer, for eksempel for miljøet. Vi søker løsninger som er tverrsektorielle og har mange anvendelsesområder.

  Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt. Bedriften må i sin søknad tydelig redegjøre for markedsmuligheter og hvordan videre spredning av teknologien skal foregå.

  Prosjektet bør underbygges med et kunnskapsgrunnlag som viser prosjektets realisme og effekt på bedriften. 

  Les mer om målgruppe, kriterier og søknadsprosess for innovasjonsprosjekter

  Innovasjon Norge har også andre finansielle virkemidler som kan være relevante for bedrifter som satser på grønn omstilling. Innovasjonslån kan brukes til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. I tillegg kommer finansieringsordninger hos EnovaForskningsrådet og  EUs ordninger for radikal innovasjon.