Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Finansiering av innovasjonsprosjekter

  Her kan du lese mer om hvilke kriterier som gjelder for Miljøteknologiordningen, Innovasjonskontrakter, Bioøkonomiordingen og Ekstraordinært innovasjonstilskudd (kun 2020).

  Vi kan tilby finansiering til bedrifter som bygger sin vekststrategi på innovasjon. Våre tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, og utløse et potensial for bærekraftig vekst.

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Målgruppen har ambisjoner om å styrke bedriftens konkurransekraft og posisjonere bedriften for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

  Oppstartsselskaper skal primært henvises til oppstartsordninger.

  Det er mulig for bedrifter i alle størrelser å søke finansiering til innovasjonsprosjekter. Store bedrifter vil ikke kunne motta støtte som i Statsstøtteregelverket er forbeholdt SMB.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle, eller vesentlig forbedre, et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter som skal til for å lykkes med utvikling og/eller implementering av nye løsninger vurderes som grunnlag for finansiering. Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell. Hvilke kostnader som inkluderes, avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).  

  Typer aktiviteter som kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

  Aktiviteter som gjelder alminnelig eller ordinær drift kan ikke inngå. Merk at det ikke er mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknad til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig (Les mer under ekspandabelt punkt «Mer om godkjente kostnader» lenger ned på siden).

  Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egenfinansiering, som kan være tilgjengelig likviditet i bedriften, sannsynliggjort fremtidig finansiering over driften, ny tilført egenkapital/ansvarlig lån eller banklån.

  Prinsippet om balansert finansiering innebærer en vurdering av om eier og bank deltar i rimelig grad. Offentlig finansieringsandel skal normalt ikke overstige 50%.

  For å få innovasjonslån fra Innovasjon Norge må bedriften sannsynliggjøre betjeningsevne.

   

  Innovasjonskompetanse

  Vi er opptatt av at søkere som har innovasjonsprosjekter også har tilstrekkelig innovasjonskompetanse. Vi ber om at denne kompetansen redegjøres for i søknad.  Dersom søker savner kompetanse på området, bør aktiviteter knyttet til kompetanseheving på innovasjonsprosesser inngå i prosjektet. Kostnader knyttet til dette, både egen tid, eksterne kurs eller innkjøp av tjenester, kan medtas i kostnadsgrunnlaget. Da må planene beskrives i søknaden og resultatene beskrives i sluttrapport.  Som en innføring i temaet, anbefaler vi alle å gjennomføre vårt digitale innovasjonsverksted før dere sender inn søknad om forprosjekt.