Hopp til hovedinnhold

Finansiering av innovasjonsprosjekter

Innovasjonsprosjekter kan finansieres med både tilskudd og lån. Her kan du lese mer om hva som må til for å oppnå innovasjonstilskudd.

English version

Vi kan tilby finansiering til bedrifter som bygger vekststrategien sin på innovasjon. Våre tilskudd til innovasjonsprosjekter i form av Miljøteknologiordningen, Innovasjonskontrakter, Bioøkonomiordningen og Pilot-T skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Det overordnede målet er varig verdiskaping i Norge.

Hvem kan søke?

Finansieringen er for innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, der gjennomføringen av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å lykkes. Hovedmålgruppen er leverandørbedrifter som selv utvikler og senere skal kommersialisere produktet.

Bedriften må vise god evne både til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere resultatene av det. Dette gjelder også tilgang på kapital. Bedriftens nettverk og egne ressurser knyttet til relevant kompetanse og økonomi, herunder eiernes involvering, tillegges vekt. Prosjektet skal være godt forankret hos ledelse/eiere og i bedriftens strategi.

Det legges til grunn for finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivareta prinsipper for god forretningsskikk, og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Et innovasjonsprosjekt har til hensikt å utvikle eller vesentlig forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Kjernen i prosjektet er forskning- og utviklingsaktiviteter. Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets art og bedriftens størrelse.

Innovasjonstilskudd er relevant for prosjekter som forventes å ha betydelig effekt, både for bedriften og for samfunnet. Det innebærer at prosjektet

 • fører til varig verdiskapende aktivitet i Norge (kunnskap, rettigheter og arbeidsplasser utover prosjektperioden)
 • bygger opp under bedriftens langsiktige ambisjoner og strategier
 • styrker bedriften overfor globale utfordringer og markedsmuligheter
 • vil gi bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • utløser potensial for bærekraftig vekst
 • har internasjonalt potensial og styrker bedriftens internasjonale konkurransekraft
 • har et betydelig marked, og bedriften kan begrunne hvorfor kundene vil komme til å velge deres løsning
 • vil resultere i løsninger/teknologier som kan kommersialiseres og har potensial for spredning – i eksisterende marked eller på nye bruksområder

I tillegg må prosjektet ha innovasjonshøyde på internasjonalt nivå. Det innebærer at

 • det er mulig å gi en god beskrivelse av nyhetsgraden i prosjektet sammenlignet med beste tilgjengelige løsning i markedet internasjonalt
 • prosjektet har betydelig prosjektrisiko (teknisk risiko)
 • det er mulig å oppnå rettigheter (IPR) for løsningen som utvikles, og det foreligger ikke allerede eksisterende rettigheter, herunder patenter, lover eller avtaler som hindrer kommersialiseringen.
 • prosjektets ligger på teknologinivå TRL nivå 5–7, unntaksvis TRL-nivå 4 og 8. Prosjekter som i sin helhet ligger på TRL-nivå 4, og der det er lang vei til markedet, henvises til Forskningsrådet

Det er kun kostnader relatert til prosjektet og som kommer i tillegg til selskapets ordinære drift, som kan inngå i et innovasjonsprosjekt. Ordinære, løpende driftskostnader dekkes ikke.

Alminnelig bedriftsrelatert utvikling med lav risiko og innovasjonshøyde omfattes ikke.

Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

Søknad til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig.

I enkelte tilfeller kan tilskudd kombineres med lån. For å få innovasjonslån fra oss, må bedriften sannsynliggjøre betjeningsevne.

Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egenfinansiering. Bedriftens egenandel kan bestå av tilgjengelig likviditet i bedriften, ny tilført egenkapital, ansvarlig lån eller banklån. Vi forventer at eier og bank også bidrar med finansiering til bedriftens innovasjonsprosjekter. Offentlig finansieringsandel (kombinasjon av tilskudd og lån) skal normalt ikke overstige 50 prosent.

Viktig informasjon om støtte til innovasjonsprosjekter

Publisert :
Sist oppdatert :